21.5 ″ “Android” üçin sensor ekran

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

27 dýuým duýgur ekran

 

 

Inçe

&

Interaktiw

 

 

Duýgur ekranly kompýuter ýaly LCD monitor gözleýärsiňizmi?

Geliň we Atly interaktiw belgi bilen tanyşyň!

Dolandyryş üçin kabeller we arassa we tertipli stol

Ajaýyp dizaýn we ýer tygşytlaýjy

 

“Horsent” çykdajyly bäsdeşlik duýgur ekrany hemmesini hödürledi

Android üçin

 

 

Iň gymmatly esasy we esasy konfigurasiýa

Standart RK3288 2G + 16GB Android 7

Horsent hemmesini bir paketde başlanda,

kiçi işiňiz üçin çalt, esasy henizem güýçli ýadro bilen üpjün ediler

ABC islegi bilen deňagramlylykda bäsdeşlik bahasy.

Az býudjetli iş üçin iň amatlysy

 

Size rugsat berýär we giň opsiýa açyk bolýar

duýgur ekranly ýörite dizaýny goşmak bilenwe konfigurasiýa

 

 

 

 

Horsent-iň soňky dizaýn duýgur ekrany bilen gelýär

inçe çarçuwasy we inçe profil bilen planşete meňzeş ulanyjy tejribesini berýär.

Indiki interaktiw tejribäňize taýynmy?

 

 

27 dýuým duýgur ekranly monitor

 

Duýgur kapasitif duýgur ekran

Moumşak we mugt interaktiw tejribe.

 

 

2014-nji ýyldan bäri

Atlybir zada ünsi jemledi:

Telekeçilere rahat we ýakymly duýgur ekranly interaktiw tejribe hödürlemek

8 ýyllyk tejribämiz bilen, Horsent-den ygtybarly hyzmatdaş hökmünde lezzet alyp bilersiňiz

elýeterli we çydamly duýgur ekran önümleri bilen.

 

 

27 dýuým duýgur ekran monitory (4)

2022-nji ýylda Horsent duýgur ekranyň täze inçe seriýasyna başlady

indi günde 200 ~ 300 toplumönümçilik kuwwaty

60+ operator we 40+ inersener tarapyndan

Ortaça gurşun wagty: 1-3 hepde

Bir ýyllyk standart kepillik we kepillik möhleti hyzmaty

Gaplamak: karton üçin bir toplum

MOQ: Bir bölümden

Kümüş profil dizaýny

Görüşiňizi artdyrmak üçin 27inç doly ekran.

 

Klassiki dizaýnyňyz üçin ullakan, Kümüş reňkli inçe reňkli çarçuwa.

Myhmanyňyz ululygyna göz ýetirdi we iň ýokary displeýinden lezzet almak üçin saklandy

we tükeniksiz mazmunyňyz

(kümüş siziň saýlamagyňyz bolmasa, Matt gara profilini hödürleýäris)

27 dýuým duýgur ekran monitory (3)

 

 

 

Stolda gurmak?

 

, Ok, mesele, Horsent VESA yzky iş stoly goldawyny hödürleýär

Atly jübüt vesa gurnama iş stoly goldawyny hödürleýär

iş stoluňyz üçin

Stoldaky täze ýyldyzyňyz üçin ulanylýan inçe profil Aralyk tygşytlylygy henizem akylly.

iş stoly sensor ekrany
Wallmount duýgur ekrany

 

 

 

Diwarda

 

Bu inçe we boş ýer tygşytlaýjy VESA yzky gurnama ýaýy

täze duýgur ekran monitoryňyz üçin ajaýyp.

Garaş, monitoryňyzy diwara dakmaga mümkinçilik berýär,

size has köp stol ýerini bermek we gymmatly söwda nokadyny ýa-da tekjäni boşatmak.

Fiziki aýratynlyklar

thr

Ultra inçe beden

tb (1)

Wilka we oýna

ico (1)

Nol bezel duýgur ekrany
tyj (7)

Gara, ak, kümüş, altyn

kyku (2)

Diwara gurlan sensor monitor

tyj

Çykyş

df (1)

Durnuk we çydamly

“Horsent” -de bazardaky iň ösen duýgur ekran monitorlaryny öndürýäris.Önümlerimiz çydamly LED displeý panellerini ulanýarlar we hil we müşderini kanagatlandyrmak baradaky ygrarlylygymyz bilen goldanýar.Saýlamak üçin önümleriň giň görnüşi bilen, özboluşly zerurlyklaryňyza laýyk gelýän duýgur ekranly monitor bar.

df (2)

Uzak ömür

LED ömri we berk içerki we daşarky gurluş üçin 50,000 sagat ömri, hil meselesinden halas bolarsyňyz.
rt

Aňsat integrasiýa

Easyeňil we çalt kiosk gurmak üçin basgançakly bezeg, yzygiderli we çalt.

kyku

24/7

24/7 hyzmatyňyzda!

Hususy dizaýn opsiýasy

xtb (4)

Gizlinlik süzgüji

xtb (5)

Temperli aýna

xtb (6)

Brightokary ýagtylyk

xtb (7)

Ightagtylyk awtomatiki sazlanýar

xtb (1)

Suw geçirmeýän

xtb (3)

tozan

xtb (8)

Glalpyldawuk

xtb (2)

Barmaga garşy çap

xtb (9)

Spiker

xtb (10)

Kamera

xtb (11)

Senagat çözgüdi

xtb (12)

Logotip çap etmek

xtb (13)

Duýgur paneliň dizaýny

xtb (14)

Stol ýokarky stend

Programma meýdany

tb (2)

Bank işi

tb (1)

Oýun

tb (3)

Senagat

tb (4)

Özbaşdak hyzmat terminaly

Garnituralar

Set şnury

Diwar dagy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň