banner
Blog
Duýgur ekrany barada täzelikler we düşünjeler

Blog

 • “Horsent” -den 16 seriýaly inçe duýgur ekran monitorlary

  “Horsent” -den 16 seriýaly inçe duýgur ekran monitorlary

  Galyň we agyr şekilli adaty duýgur ekran bilen ýadadyňyzmy?Horsent-den 16 sany inçe duýgur ekranly monitor ultra-ýagty we ultra-inçe tendensiýa uýgunlaşmak üçin işlenip düzüldi.Gyrasynyň iň inçe bölegi bary-ýogy 8mm, umumy agramyny we gyzyllygyny peseldýär ...
  Koprak oka
 • Kuwwatly ýa-da çydamly duýgur ekranlar

  Kuwwatly ýa-da çydamly duýgur ekranlar

  Kuwwatly duýgur ekran kiosk, sensor monitor, planşet we jübi telefonlary ekranymyzda agdyklyk edýärkä, Resistive duýgur ekran öçýärmi ýa-da ýitýärmi?Jogap elbetde Nook, tapawutly senagat adam interfeýsinde we köp sanly ylym ugurlarynda Resistive henizem alýar ...
  Koprak oka
 • Duýgur ekran monitorlary: Bölek satuw pudagynda işewürlik mümkinçiliklerini açmak

  Duýgur ekran monitorlary: Bölek satuw pudagynda işewürlik mümkinçiliklerini açmak

  Häzirki zaman sanly zamanynda duýgur ekranly monitorlar durmuşymyzyň dürli ugurlaryny özgertdi we bölek satuw pudagy hem muňa ýol bermeýär.Düşünjeli ulanyjy interfeýsi we interaktiw mümkinçilikleri bilen duýgur ekran monitorlary bölek satuw üçin köp sanly iş mümkinçiliklerini hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Önümçilik paneli kompýuterleri üçin özleşdirmek näme üçin möhüm?

  Önümçilik paneli kompýuterleri üçin özleşdirmek näme üçin möhüm?

  Senagat paneli kompýuter, ygtybarly we täsirli hasaplaýyş çözgütlerini üpjün edip, dürli pudaklarda möhüm rol oýnaýar.Şeýle-de bolsa, köp pudaklarda özboluşly iş talaplary bar, tekjäniň daşynda ýerleşýän kompýuter her bir senagatyň aýratyn talaplaryna laýyk gelmez ...
  Koprak oka
 • Wýetnam bölek satuw sergisinde atly çykyşlar

  Näme hakda?Günorta-Gündogar Aziýa söwda maşynlary we täze bölek satuw senagaty sergisi 10-12-nji awgust aralygynda Wýetnamyň Ho Chi Minh şäheriniň Saigon sergi zalynda geçirildi, dünýäde täsirli sensor monitor dizaýneri we öndürijisi hökmünde Horsent täsirli çykyş etdi ...
  Koprak oka
 • Kioskyňyza has köp akym bermek üçin 4 maslahat

  Kioskyňyza has köp akym bermek üçin 4 maslahat

  Köşk pudagy bäsdeşlik edip biler we üpjün edijiler bäsdeşleriniň arasynda tapawutlanmakdan gorkup bilerler.Üýtgeşik aýratynlyklary we ýokary hilli hödürlemek üçin gygyrýarlar.Kiosk üpjün edijileri köplenç islegiň üýtgemegi we iň täze zatlar bilen täzelenmek ...
  Koprak oka
 • Kiosk ýa-da programma.

  Kiosk ýa-da programma.

  Duýgur ekran Kiosk ýa-da programma.?Köşkleriň öz-özüne hyzmat etmek we interaktiw alamat hökmünde ulanylmagy indi täzelik däl, aslynda bir ýa-da ikisinden has köp kiosk ýerleşdirmek tendensiýasynyň artýandygyny gördük.Birnäçe kiosk ýeterlik däl bolsa, bir wariant bar ...
  Koprak oka
 • Hemmeler üçin mübärek baýram

  Hemmeler üçin mübärek baýram

  Öňdäki ýol üçin güýç we gaýrat bilen ylham berýän mübärek baýramyňyz bolmagyny arzuw edýäris.Horsent
  Koprak oka
 • Duýgur ekran monitory müşderileriňizi nädip begendirer?

  Duýgur ekran monitory müşderileriňizi nädip begendirer?

  Hemmämiziň şunuň ýaly tejribämiz bar, haçan-da gyzyl uçarda aglaýan ýaş çaga nädip ideg etmeli, hawa, oňa planşet ýaly duýgur ekran beriň.Şol teoriýa ulular dünýäsinde-de işleýär.Duýgur ekran monitorlarynyň ulanylmagy hakykatdanam müşderiniň tejribesini ýokarlandyryp biler ...
  Koprak oka
 • Duanwu baýramyňyz gutly bolsun

  Duanwu baýramyňyz gutly bolsun

  Horsent 21-nji iýundan 24-nji iýuna çenli dynç alar we 25-nji iýunda işe gaýdyp geleris.Goý, söýgüliňiz bilen ter baýramyňyz bolsun.
  Koprak oka
 • IR duýgur ekran vs PCAP

  IR duýgur ekran vs PCAP

  IR duýgur ekran tehnologiýasy, infragyzyl duýgur ekran tehnologiýasy diýlip hem atlandyrylýar, duýgur girişleri ýüze çykarmak we jogap bermek üçin infragyzyl şöhläni ulanýan sensor tehnologiýasydyr.Ekranyň gyralarynda ýerleşýän we kesgitleýän infragyzyl datçiklerden ybarat ...
  Koprak oka
 • Söwda duýgur ekranlary işiňizi nähili ösdürer

  Söwda duýgur ekranlary işiňizi nähili ösdürer

  Söwda duýgur ekran monitorlary - Söwda we jemgyýetçilik gurşawynda ulanylýan çydamly duýgur ekranlar, mysal üçin kiosk üçin duýgur ekran we söwda enjamlarynda duýgur ekran.Agyr ýük desgalarynda üznüksiz işlemegiň berkligine garşy durmak üçin gurlupdyr ...
  Koprak oka
 • Android AIO CPU saýlamasy, RK3568 ORA-da RK3288

  Android AIO CPU saýlamasy, RK3568 ORA-da RK3288

  Apparat dizaýny we saýlanylanda, protsessorlar sensor ekranynyň kellesi ýaly ýadrosy iň ýokary derejä çykarýarlar.Recentlyakynda Horsent, duýgur ekranly AIO teklip edenimizde, öňki RK3288 bilen deňeşdirilende RK3568-e ýakynlaşýar, şu sebäpden we Horsent RK2568-iň b ...
  Koprak oka
 • Kiçijik duýgur ekranly monitor näme üçin sanawda?

  Kiçijik duýgur ekranly monitor näme üçin sanawda?

  Esasy ekranda has uly ekranlaryň agdyklyk edýän ösen ekran tehnologiýasy döwründe bazarlar 55, 65 dýuým we birneme aňyrsynda satylýar we meşhur bolýar, kiçi duýgur ekran monitorlary geçmişdäki ýaly bolup biler.Şeýle-de bolsa, bu ykjam enjamlar dowam edýär ...
  Koprak oka
 • Ejelerimize

  Ejelerimize

  Horsentde 30-dan gowrak ene bar.Ajaýyp hünärmen we ajaýyp ene bolmak üçin ýeterlik güýji we batyrlygy bolan şeýle beýik aýallar bilen işlemek diýseň begenýär.
  Koprak oka
 • Tomusda sensor monitoryny ulanmagyň 6 maslahaty

  Tomusda sensor monitoryny ulanmagyň 6 maslahaty

  Demirgazyk ýarym şarda müşderiler üçin maý aýynda yssy howa bilen göwnüňizden turýan we rahat bolsaňyz, monitorlaryňyzy we sensor ekranly enjamlaryňyzy pikirlenmegiň wagty geldi: iýun-awgust aýlarynda öňümizdäki ýylylygy kabul edişiňiz ýaly.Tou köp ...
  Koprak oka
 • Halkara işçiler güni 2023

  Halkara işçiler güni 2023

  Horsent 2023-nji ýylyň Halkara işçiler gününi bellär. 29-njy aprelden ýola çykarys we 2023-nji ýylyň 4-nji maýynda gaýdyp geleris.Kömek we döredijilik elleriňiz bolmasa, täsirli bolup bilmeris ...
  Koprak oka