Gysgaça syn

Degiň we oýnaň!

 

Adatdan daşary täsir tejribäňiz üçin

 

Täsirli duýgur duýgur ekranly öndüriji “Horsent” çydamly, henizem tygşytly üpjün edýär

duýgur monitorlar, täjirçilik we senagat amaly programmalary üçin “All-In-One” we “Türkiýe” çözgütleri, ýokary önümler, has çalt jogap bermek we gymmatly tejribe hyzmaty bilen müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.

Ekranyň geljegiň görnüşi boljakdygyny we barmagyňyzyň degmegi geljekki dünýä bilen nähili duýuljakdygyňyzy we täsirleşjekdigiňizi görýäris.

 

Hytaýyň Çengdu şäherinde ýerleşýän Horsent 7000 inedördül metr (75,000 fut2) zawod bilen enjamlaşdyrylandyr

 

 

 

 

“Horsent” ýyllyk 210,000 setli ekran we kiosk bilen üpjün edilýär.

 

 

 

 

100-den gowrak işgär, 40+ hünärmen bilen öňde barýar

 

 

 

Biziň ülňülerimiz

Kepilnama:

 

ISO9001: 2016 Hil dolandyryş ulgamy

ISO45001: 2018 Iş saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy

ISO14001: 2015 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy

CNAS dolandyryş ulgamy CNAS C248-M

 

we önümler ýerine ýetirilýär

 

CE EN 55032 55035 61000, 62368-1.

FCC 15-nji bölüm, 10-1-2017.

 

RoHS 2011/65 / EU, 2015/863 / EU.

CCC standarty.

Näme üçin biz?

 

Atly çydamly we müşderi dizaýn duýgur ekranlary hödürleýär,

24/7 üçin sanly belgiler we kiosklar,

açyk / açyk programma, köp ýyllap bil baglap boljak iň meşhur önümimizdir.

 

 

 

 

Biziň ýörelgesimiz

 

Sizi idegden ýa-da goşmaça işden halas edip biljek ygtybarly duýgur ekranlary hödürlemek.Müşderiler kiosklaryna ýa-da ulgamyna birikdirilende amatly we wagt tygşytlaýjy bolar.Atly önüm köp ýyllap parahatçylykly işleýär we sizi aladalardan azat edýär.

cer (1)

CE

ISO45001 2018

ISO45001 2018

cer (1)

CE

ISO14001 2015

ISO14001 2015

tyj

FCC

ISO9001 2015

ISO9001 2015

cer (1)

Rohs şahadatnamasy2

At IP65 şahadatnamasy.

IP 65 Suw we tozan

 

 

 

Diňläň, dizaýn we önümçilik

Hemme zat sen hakda

 

Customörite dizaýn sensor ekrany üpjün ediji,
At, müşderiniň islegini we ulanylyşyny hakykatdanam diňleýär.
Dizaýna we önümçilige gaty baý.
Önümlerimiz-müşderi dizaýnymyza baryp, duýgur ekran dünýäsiniň spektrini öwreniň "

 

 

 

Üstünlik we şahadatnama

 

 

 

b

 

Iş statistikasy

Global gurnama>1 million.

2019-njy ýyldaky satuw girdejisi ýetdi12million ABŞ dollary 2019

Hyzmat etmek35+ ýurtlar

40+ hünärmenler we hünärmenler

11+ Hil inersenerleri

Potensial210Kýylda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baýraklar

 

Milli ýokary tehnologiýa kompaniýasy-2019

 

Çengdu-2020 elektron maglumat senagaty birleşiginiň müdiri

 

Çengduda senagat we maglumat boýunça 2020-nji ýylyň kompaniýasy

 

Çengdu ýokary tehnologiýa etrabynyň Gazelle kompaniýasy.2019