Hyzmat

Kepillik

Kepillik möhleti: Bir ýyl.

Şeýlelik bilen, ähli önümlerimiziň geçiş derejesi 99% -den pes bolmaz.

Kepilligi giňeltmek hyzmaty: 2 ýyl kepillik möhletini uzaltmak hyzmaty (3 ýyl kepillik)

RMA hyzmaty

Önüm gowşurylan gününden başlap 30 günüň içinde, Horsent siziň üçin önümleri yzyna gaýtarmak hyzmatyny hödürleýär, şol bir wagtyň özünde biziň aramyzda baglaşylan şertnamalara ýa-da şertnamalara garşy çykyşlarda ýa-da funksiýalarda ylalaşyksyzlyklar bar:

1. Müşderiler yzyna gaýdyp gelmek üçin ýüz tutýarlar.

2. Horsent müşderi hyzmaty bölümi tarapyndan baha bermek.

3. Degişli önümleri Horsent-e gaýtaryp bermek

4. Täze önümleri müşderä ýetirmek

Bellik:

1.Horsent iki tarapyň hem ýük bahasyny tölär.

2. Müşderiler Horsent-e önümleri yzyna gaýtarmak üçin asyl bukjany ulanmalydyrlar, ýogsam müşderiler eltip berende zyýanyň bahasyny çekmeli.

3. Bu hyzmat mahabat önümleri üçin amatly däl.

Iň esasy soraglar :

Adapter bilen birikdirilende ekran suraty görünmese?

- Soketiň janlydygyny barlaň.Başga bir duýgur ekran bilen synap görmegiňizi haýyş edýäris.

- Power Adapter bilen duýgur ekranyň arasyndaky baglanyşygy barlaň.

- Elektrik kabeliniň güýç adapteriniň rozetkasynda berk oturandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.

- Signal kabeliniň dogry birikdirilendigine göz ýetiriň.

- Duýgur ekran güýç dolandyryş re iniminde bolsa.Syçanjygy ýa-da klawiaturany süýşürmäge synanyşyň.

Duýgur ekran gaty garaňkymy ýa-da gaty ýagty?

- Kompýuteriň çykyşynyň ekranyň spesifikasiýasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Ora-da OSD-ni barlaň.

LCD ekranda kemçilikli piksel bolup bilermi?

-LKD ekrany millionlarça pikselden (surat elementlerinden) durýar.Piksel kemçiligi bir piksel (gyzyl, ýaşyl ýa-da gök reňkde) ýakylanda ýa-da işlemegini bes edeninde ýüze çykýar.Iş ýüzünde kemçilikli piksel ýalaňaç göz bilen zordan görünýär.Bu ekranyň işleýşine hiç hili päsgel bermeýär.LCD ekranlaryň önümçiligini kämilleşdirmek boýunça edýän tagallalarymyza garamazdan, hiç bir öndüriji LCD panelleriniň hemmesiniň piksel kemçiliklerinden halas bolmagyny kepillendirip bilmez.Horsent, kabul ederlikden has köp piksel bar bolsa, LCD ekrany çalşar ýa-da abatlar.Kepillik şertleri baradaky syýasatymyza serediň.

Duýgur ekranymy nädip arassalap bilerin?

- ildumşak ýuwujy serişde bilen.Duýgur ekran üçin ýörite süpürgiçlerde hem poslaýjy serişdeleri bolup biljekdigine üns beriň.Howpsuzlygyňyz üçin arassalanyňyzda set şnuruny aýryň.

VESA nämäni aňladýar?

- VESA gurnama nokatlaryna ýüz tutanymyzda, bu diwaryň ýaýyna ýa-da stol goluna dakmak üçin ulanylýan ekranyň yzky dört sany M4 ululykdaky deşikdir.Has kiçi duýgur ekranlar üçin önümçilik standarty, deşikleriň 100 mm x 100 mm ýa-da 75 mm x 75 mm bolmagydyr.Has uly displeýler üçin, mysal üçin 32 ", 16 sany deşik bar, 100 mm-de 600 mm x 200 mm.

Duýgur ekrany aýratyn gurnama ýerine ýetirmeli bolsa näme etmeli?Bu kepilligi ýatyrarmy?

Kepillik möhürini bozsaňyz, kepilligi ýatyrarsyňyz.Theöne möhri döwmeli bolsaňyz, goldaw üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Duýgur ekranda jogap ýokmy?

- USB kabeliniň rozetkada berk oturandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.

- Duýgur ekran sürüjisi programma üpjünçiliginiň dogry gurlandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.

Näme üçin köp sensor işlemeýär?

- Windows 7, 8.1 we 10 ýa-da has soňky kompýuterlere birikdirilende, duýgur ekran ekrany bir wagtyň özünde 10 gezek degip biljekdigini habar berip biler.Windows XP kompýuterlerine birikdirilende, duýgur ekran ekrany ýekeje gezek degýär.

LCD duýgur ekranda näme üçin gara nokatlar ýa-da açyk nokatlar (gyzyl, gök ýa-da ýaşyl) bar?

- LCD ekrany ýokary takyklyk tehnologiýasy bilen ýasalýar.Şeýle-de bolsa, seýrek ýagdaýlarda LCD ekranynda yzygiderli görünip bilýän gara nokatlar ýa-da açyk açyk nokatlar (gyzyl, gök ýa-da ýaşyl) bolup biler.Bu näsazlyk däl we LCD önümçilik prosesiniň bir bölegidir.Ölen pikselleriň sany sebäpli henizem ekranyňyz bilen kanagatlanmasaňyz, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Suw geçirmeýän ýa-da tozan geçirmeýän duýgur ekran barmy?

- Hawa.Suw geçirmeýän ýa-da tozan geçirmeýän displeýler bilen üpjün edip bileris.

Duýgur ekrany kioskda, displeýde ýa-da mebel önümlerinde nädip gurmaly?

Islendik jaýyň içinde aňsatlyk bilen birleşdirilmegi üçin döredilen “Açyk çarçuwaly duýgur ekran” gerek.Doly maglumat üçin açyk çarçuwaly duýgur ekrana serediň.

Kömek gerekmi?Biz bilen habarlaşyň.

Müşderi hyzmaty:

+86 (0) 286027 2728