Iýmit we içgi

iýmit

Iýmitlere garşy durmagy nädip kynlaşdyrmaly, çalt iýmit pudagynda 1-nji wezipe.

Interaktiw belgiortaça sanly menýu tagtalaryny we çap edilen menýulary çalyşýar.Akylly interaktiw menýu tagtalary, diňe bir müşderiniň ünsüni çekmek ýa-da ekrana habar bermek bilen çäklenmän, müşderiler bilen habarlaşmak we hyzmat etmek üçin ýeterlik akylly bolmak bilen işleýär.

Duýgur ekranyň ägirt uly peýdasy, menýuda özara täsir goşmaga mümkinçilik berýär;mazmunyňyzy we afişany tükeniksiz we tolgundyryjy etmek.Elmydama has köp okamagy, has köp öwrenmegi we iýmitleriňiz we içgileriňiz hakda has giňişleýin öwrenmegi teklip edýär: material, tagam we hoşniýetlilik, nahar bişirmek usuly…

Restoranyňyzyň daşynda diwara berkidilen ekran belgisini gurmak, açyk mazmuny we LCD ekrany bilen aýlanyp görýänleri özüne çekmegiň öndürijilik usulydyr.55 dýuým,43 dýuýmwe32 dýuým24/7 çekmek üçin iň oňat çözgütdir

Iş wagtyňyzyň çägini uzaltmak, interaktiw ekrany ulanmagyň 8 sagat ýa-da islendik çalşyk ýa-da gije bilen çäklenmeýän sebäpleriniň diňe biridir.Interaktiw ekran gaty az in engineeringenerçilik we tehniki hyzmat çykdajylary bilen 24/7 işiňiziň üstünde işleýär.Mundan başga-da, ekran has görünýär we uzak aralykdan müşderileri özüne çekmek üçin LED yşyk belgisi ýaly oýnaýar.

 

Garaşmak, telekeçileriň köpüsi üçin uly kelle agyrýar, akylly sensorly ekran ýa-da duýgur ekranly öz-özüne hyzmat kiosk, goşmaça elleri işe almak bilen deňeşdirilende arzan bahadan çalt, ýönekeý hyzmat hödürlemek üçin meşhur çözgütdir ýa-da ahyrynda siz goşmaça kassir ýa-da hyzmat işgärleri zerurlygy bolmazdan gidip biler.

Atly sensor ekrany azyk biznesiniň jikme-jikliklere degişlidigine düşünýär: Interaktiw AD-dan has köp akymy özüne çekmek, jikme-jiklikleri goşmak bilen öz-özüňi sargyt etmek

kofeni näderejede gowy görýändikleri ýaly, hawa ýa-da ýok kömelek we goşmaça peýnir ýa-da az peýnir, müşderiniň tölegi, müşderiniň pikirleri we mahabaty.

Aşhana üçin hasam köp zat: sargyt prosesi, gowşuryş ýagdaýy, maddy ýagdaýy…

“Horsent” duýgur ekrany dürli töleg enjamlarynyň opsiýalaryny ýerleşdirip bilýän modully dizaýn.

Modully dizaýnymyz bilen gurnamak we tehniki hyzmat etmek telekeçiler üçin aňsat we amatly bolýar

Iş eýeleri hakda: Çalt, täsirli, takyk we owadan.

Peýda

Az garaşmak wagty (3)

Az garaşmak wagty
Az garaşmak wagty (1)

Çalt hyzmat
Az garaşmak wagty (4)

Sarp edijini bagtly saklaň
Az garaşmak wagty (2)

Has özüne çekiji
Az garaşmak wagty (5)

Baglanyşygy gowulandyryň
myhmanlar bilen

Az garaşmak wagty (6)

Işçi güýji tygşytlamak

Arza ýeri

Arza berlen ýeri (1)

POS

Arza ýeri (2)

Öz-özüňi tertiplemek

Arza ýeri (3)

Öz-özüňi tölemek

Arza ýeri (4)

Ölçegler we reňkler

At teklip

21.5 "Duýgur ekran belgisi H2214

21.5 "Açyk çarçuwaly duýgur ekran H2212P

31.5 "Açyk çarçuwaly duýgur ekran H3212