Söwda merkezi

adsa

Söwda, iýmit we güýmenje jenneti bolan Döwrebap Söwda merkezi / merkezi, has köp syýahatçyny özüne çekmek we has köp söwda etmek we ajaýyp söwda tejribesini döretmek üçin çözgüt gözleýär.

Irden 9: 00-dan agşam 0: 00-a çenli interaktiw çözgüt müşderiňizi gyzyklandyrýar we günüň dowamynda bagtly bolýar.

Interaktiw usul tapmak ýa-da akylly re directorissýor myhmanlaryňyzy söýgüli ýerlerine gönükdirip biler we köp gyzykly mahabat hödürläp biler

Tapmagyň usuly bilen emele gelen bu söwda merkeziniň umumy täsiri we ideýasy, diňe bir görkezme bermek bilen çäklenmän, söwda merkeziňize gelýän müşderä täsirli dükanlaryny ýitirip bilmeýän kömekçi çözgüt bilen özüne çekmekdir.

Söwda mahabatynda täjirçilik mahabaty duýgur ekrany, önümiňizi we dükan mahabatlaryňyzy dowam etdirmek üçin gyzykly mahabat üçin ajaýyp sahypa hödürleýär we aýratyn önümleriňiziň has jikme-jikliklerini görmek üçin müşderileri özüne çekmek üçin has köp mümkinçilik döredýär.

Maglumat stoly söwda merkeziniň müşderi hyzmaty ýa-da mahabaty üçin ajaýyp ýer hödürleýär: ýitirilen we tapylanlar, dükanlary gözleýän önüm, ulag maglumatlary we täze açylýan dükanlar täzelikleri ...

27inç sensor monitorlary we 32 dýuým interaktiw displeýler ýaly atçylyk täjirçilik derejeli duýgur ekranlar.43 dýuým akylly displeý we has köp ses we traffigi özüne çekmek üçin 55 dýuým goşmaça uly interaktiw displeý, inçe, owadan we çydamly gurşawda tekiz, duýgur duýgur ekran tejribesini bermek üçin PCAP sensor tehnologiýasyny ulanyp,

maglumat stolunyň adamy, müşderi hyzmaty ýa-da täjirçilik mahabaty satuwy ýaly goşmaça zähmeti tygşytlamak bilen 24/7 işiňize hyzmat etmek.

Biziň çözgüdimiz bilen taparsyňyz, agyr zähmet çykdajylary barada alada etmäň, belki birnäçe uly duýgur ekranlaryň kömegi bilen, müşderileriňize mynasyp hyzmat hödürläp, agyr iş çykdajylaryny çekmersiňiz.

 

 

Peýda

tyj (2)

Interaktiw ýol gözlemek
tyj (3)

Sarp edijini bagtly saklaň
tyj (4)

Has özüne çekiji
tyj (1)

Maglumat beriji mahabat

Arza ýeri

tyj (5)

Wayol gözlemek

tyj (6)

Maglumat stoly

At teklip

21.5 Duýgur ekran belgisi H2214

31.5 Duýgur ekran belgisi H3214P

43 Duýgur ekran belgisi H4314P