Söwda merkezi

adsa

Horsent, häzirki zaman söwda merkeziniň / merkeziň bölek satuw çözgütlerini we olaryň sanly we akylly bölek satuw öndürijiligini we bölekleýin hyzmatyny gowulandyrmak üçin uly göwrümli bölek ulgamy integratory bilen işleýär.

Ilkinji söwda merkeziniň peýda bolmagyndan bäri, söwda, iýmit we güýmenje jenneti, has köp syýahatçyny özüne çekmek we has köp söwda etmek we ajaýyp söwda tejribesini döretmek üçin çözgüt gözleýär.

 

Irden 9: 00-dan agşam 0: 00-a çenli interaktiw çözgüt müşderiňizi gyzyklandyrýar we günüň dowamynda bagtly bolýar.

Interaktiw gözleg ýa-da akylly re directorissýor myhmanlaryňyzy söýgüli ýerlerine ugrukdyryp we köp gyzykly mahabatlary hödürläp biler

Wayol gözlemek arkaly emele gelen bu söwda merkeziniň umumy täsiri we ideýasy, diňe bir görkezme bermek bilen çäklenmän, söwda merkeziňize gelýän müşderilere amatly dükanlaryny ýitirip bilmejek kömekçi çözgüt bilen çekmekdir.

Atly 43inch açyk çarçuwaly duýgur ekran, gözleg maşynlary üçin boşluksyz gurnamaga mümkinçilik berýär.

 

Söwda mahabaty duýgur ekranysöwda merkezinde ajaýyp saýt hödürleýärgyzykly mahabatönümiňizi we bölek satuw mahabatyňyzy dowam etdirmek we aýratyn önümleriňiziň has jikme-jikliklerini görmek üçin müşderileri çekmek üçin has köp mümkinçilik.

ThemaglumatAdaty maglumat merkeziniň stolundan has kiosk, akylly söwda merkeziniň müşderi hyzmaty ýa-da mahabaty üçin ajaýyp ýer hödürleýär: ýitirilen we tapylan, belli bir önüm gözlegi, dükanlary gözlemek, golaýdaky ulag maglumatlary we täze açylýan dükanlar ...

Commercialaly täjirçilik derejeli duýgur ekranlar27 dýuým sensor monitorlary, we32 dýuým interaktiw displeý.43 dýuým akylly displeý we has köp göwrümi we traffigi özüne çekmek üçin 55 dýuým goşmaça uly interaktiw displeý, inçe, owadan we çydamly gurşawda rahat, duýgur sensor ekrany söwda tejribesini bermek üçin PCAP sensor tehnologiýasyny ulanyp,

24 sagat işiňize hyzmat etmek üçin maglumat stoly, müşderi hyzmaty ýa-da täjirçilik mahabaty satuwy ýaly goşmaça zähmet tygşytlamak.

Biziň çözgüdimiz bilen taparsyňyz, agyr zähmet çykdajylary barada alada etmersiňiz, belki birnäçe uly duýgur ekranlaryň kömegi bilen müşderileriňiz üçin mynasyp hyzmat hödürläp bilersiňiz.

 

 

Peýda

tyj (2)

Interaktiw ýol gözlemek
tyj (3)

Sarp edijini bagtly saklaň
tyj (4)

Has özüne çekiji
tyj (1)

Maglumat beriji mahabat

Arza ýeri

tyj (5)

Wayol gözlemek

tyj (6)

Maglumat stoly

At teklip

21.5 Duýgur ekran belgisi H2214

31.5 Duýgur ekran belgisi H3214P

43 Duýgur ekran belgisi H4314P