Lukmançylyk

jt

Horsent dermanhanalar, klinikalar we hassahanalar ýaly lukmançylyk ulgamlaryna lukmançylyk duýgur ekrany hödürleýär.

Adaty ulgamdan tapawutlylykda interaktiw duýgur ekran şepagat uýasynyň we lukmanyň öndürijiligini ýokarlandyrýar we işi tertipli saklaýar.Näsaglar, şepagat uýalary we lukmanlar begenýärler.

 

 

Näsaglary hasaba alyş kioskyndan başlamak üçin Horsent, kiosk müşderileri üçin hassalary lukmanlaryny we dogry bölümini tapmak üçin has çalt hyzmat etmek üçin açyk çarçuwaly duýgur ekrany hödürleýär we bu amaly birnäçe sekuntda tamamlaýar.

Zalyň ortasyndaky maglumat interaktiw ekrany, ýönekeý soraglary bolan näsaglara kömek etmek üçin uly lukmançylyk merkezi üçin hökmany şertdir we ýol gözleýän kiosk hassalara has çalt ýolda dogry bölüme gitmäge kömek edýär.

21 dýuým duýgur ekran belgisi, lukmanyň beýanyny, ýagdaýyny, garaşylýan sagatlaryny we öňünden goýlan heýkelleri görkezýän Lukman statusy sanly belgisi hökmünde işleýär.

32 dýuým açyk çarçuwaly duýgur ekran ýa-da 43 dýuým, çagalary begendirmek üçin çaga lukmanlary ýaly garaşylýan otagdaky duýgur stollar üçin niýetlenendir.

24 dýuýmlyk duýgur ekran belgisi lukmana hassanyň ýagdaýy we iş prosesi barada aýdyp biler.

Öz-özüňi bejermek kioskyndan 21 dýuým duýgur ekran, doza çap edilende näsaglara tabletkany birnäçe sekuntda almaga kömek edip biler.

 

 

 

 

 

Peýda

Az garaşmak wagty (3)

Az garaşmak wagty
Maglumatly displeý

Maglumatly displeý
tyj

Iş ýüküni boşadyň
tyj (3)

Hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak
Az garaşmak wagty (4)

Sarp edijini bagtly saklaň
ghm

Näsaglar bilen aragatnaşygy güýçlendiriň

Arza ýeri

Tanyşdyryş (1)

Maglumat stoly

Näsaglary hasaba almak (1)

Näsaglary hasaba almak

Näsaglary hasaba almak (2)

Ward

Näsaglary hasaba almak (3)

Lukmançylyk stoly

Näsaglary hasaba almak (4)

Dermanhana

At teklip

10.1 "Zero Bezel Openframe duýgur ekran 1015

21.5 "Duýgur ekran belgisi H2214