Satuw toparymyz

Hyzmat we çözgüt

Ajaýyp interatiw tejribe bermek üçin şu gün Horsent bilen işleşiň

Marketing

Aragatnaşyk displeýinde we täze satuw çäkleri we önüm bazaryndaky tendensiýalary goşmak bilen geljekki iş bilen tanyşdyrmak.

Bazar bäsleşigi, töwekgelçilikler we gözleg arkaly salgylanmalar we satuwlar we önümler üçin teklipler bermek.

Täze geljegi gözläň we çözüň.Marketing meýilnamamyzy we strategiýamyzy döretmek we özleşdirmek, marketing maksatlaryna gönükdirmek üçin satuwlar bilen işlemek.

Mahabat Horsent markasy, Web sahypalary, sosial media hasaplary we kompaniýa sahypalary we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly täze bazarlara akyl ýetiriň.

 

Satyş wekilleri

Bar bolan iş we hasaplar barada alada etmek,

Hasap müşderilerine täze we işleýän duýgur ekran sargytlary, taslama we ýörite dizaýn bilen hyzmat etmek,

interaktiw görkeziş taslamalaryna, gurnama amaly talaplaryna we bolup biljek töwekgelçiliklere we maksatlara düşünmek üçin müşderiler bilen hyzmatdaşlyk.

Müşderiniň göwnünden turmak we gurmak, güýçli, uzak wagtlap müşderi baglanyşyklaryny we gatnaşyklaryny saklamak.

Satyş kömegi

Işlemegi sargyt ediň we ýagdaýy yzarlaň

ulgamdaky tertip.Müşderileriň we içerki islegiň öňdebaryjy wagtyny we önümçiligini üpjün ediň.

Öňdebaryjy meseläni çözmek üçin önümçilik liniýasy we önümçilik meýilnamasy bilen hyzmatdaşlyk ediň.

Demotik we halkara logistika

ýük daşamak, gümrük we adam söwdasy.

Telekeçiligi ösdürmek

Müşderi we kompaniýa tarapdan ösüş mümkinçiliklerini ösdürmek we durmuşa geçirmek.
Täze işe we täze bazarlara jogapkär

we täze müşderilere sargytlary we ýörite dizaýny bilen kömek etmek.

Täze işiň tendensiýasy we ösüşi boýunça marketingde kömek edýär

we önümi dolandyrmak boýunça täze shema bilen önüm dolandyryjysy bilen işleýär.

Meýdan amaly inereneri

Önüm, gözleg, müşderiler we satuwlaryň arasyndaky baglanyşygy köpri ediň.

Müşderiniň tehniki talaplarynyň derňewi,

Tehniki çözgütleri hödürlemek we gowşurmak,

we çözgütleri üstünlikli durmuşa geçirmek

bar bolan setirleri we täze düşünjeleri ulanyp müşderi programmalarynda.

Müşderi hyzmaty

Müşderileriň ýygy-ýygydan meselelerine öz wagtynda we duýgur üns bermek,

ýönekeý soraglaryny derrew çözmäge ýa-da çözmek üçin beýleki bölümler bilen hyzmatdaşlyga ukyply

henizem gyzgyn baglanyşygy we atmosferany saklaýar

(müşderiniň keýpi gowy bolmasa-da) we kanagatlylygy ýokarlandyrýar.

Başlamak barada soraglar?Has giňişleýin maglumat üçin bize e-poçta iberiň!