Setir we hil

60+ Operatorlar
2 Önümçilik liniýalary
1 Arassa otag

Tygşytlamak üçin şu gün Horsent bilen işleşiň

Atly önümçilik bölümi Duýgur ekran öndürmek prosesiniň merkezleşdirilen dolandyryşy üçin jogapkärdir;

Her önümçilik prosesi degişli enjamlary we kalibrlenen gözegçilik we ölçeg enjamlaryny ulanmalydyr;Yzygiderliligini üpjün etmek üçin önümleri belliklemek we tygşytlamak;Önümçiligi önümçilik meýilnamasyna laýyklykda tertipläň.

Birinji synp önümimiz, her ýyl 210,000 setde sensor ekran monitorlaryny we hemmesini öndürmäge ukyply

Haçan-da bir mesele, gowulaşma ýa-da şübhe ýüze çykanda, adaty iş prosesini (SOP) täzeleýäris.

Önümçiligiň tizligini kanagatlandyrmak üçin SOP-a garşy ylgamak, elbetde, biziň gymmatlyklarymyza ters gelýär.

Duýgur paneli ýygnamakdan, çarçuwany ýygnamakdan, PCB, LCD oturdylan, plastinka we jaý gurmak we garrylyk

Biziň çyzyklarymyz ISO9001-2015-e laýyklykda öndürijilikli, täsirli, çykdajyly, ygtybarly we köpçülikleýin hökmünde dolandyryldy.

 

 

Iň tejribeli operator

Operatoryň köpüsi, 5 ýyldan gowrak wagt bäri biziň bilen, sensor ekrany ýygnamakda we öndürmekde tejribeli

6S standart

Önümçilige, hil ätiýaçlandyryşyna, işgärleriň kanagatlanmagyna we howpsuzlyk töwekgelçiliklerini dolandyrmaga ýetmek üçin 6S.

Onlaýn dolandyryş

At önümçiligimizi dolandyrmak üçin onlaýn önümçilik prosesini dolandyryş ulgamyny we programma üpjünçiligini ulanýar

Biziň hilimiz

11+Hil inersenerleri
IQC-IPQC-OQC-CQE

Hil biziň markamyzyň durmuşydyr

Atyň hil bölümi önümi eltip bermezden ozal barlamak, kesgitlemek we yzarlamak, duýgur ekran öndürmek we hyzmat bermek prosesine gözegçilik etmek we tassyklamak işine gatnaşmak, guramanyň we önümçilik prosesiniň gözegçiligini, gözlegini, gözegçiligini we ölçegini guramak üçin jogapkärdir. Önümiň gidişini çäklendirmek we NG önüminiň indiki duralgasyna hatda müşderileriň elini togtatmak üçin zerur bolan ýagdaýynda önümçilik akymyny inkär etmek üçin önümçilik güýjüne doly güýji bar.Sizi hil we tükeniksiz abatlaýyş zähmeti töwekgelçiliginden boşadyň, şeýle hem gowy müşderi markasynyň abraýyny dörediň.

 

 

IQC-Başda berk gözegçilik

Esasy komponentlerde 100% synag:

LCD, sensor paneli, PCB

Amal üçin IPQC

IPQC NG-den gaça durmak üçin, sensor paneli we çarçuwany ýygnamak ýaly esasy önümçilik liniýasyny barlaň

Jemleýji barlag

Funksiýa synagy, ygtybarlylyk synagy we wizual gözden geçirmek, degmek, görkezmek we gözegçilik etmek