Bank işi

sag

 

Onlaýn bank işi: jübi telefonyndan hyzmat indi hyzmat nokadynda we ofisinde adaty hyzmaty çalyşýar, öz-özüňe hyzmat terminaly ýa-da bank kiosk has köp söwdany çözmek we has köp işlemek üçin öndürijilikli sahypanyň başga bir bölegi.

Ösýän hyzmat, işewürlik, hatda çylşyrymly meseläni çözmek häzirki wagtda onlaýn we bankdaky kioskda işleýär.

Duýgur ekrany we ulgamy bolan kiosk, jübi telefony bankyny we akylly kiosk bankyny birleşdirmegiň iň ýakyn we iň çalt usulydyr: şonuň üçin müşderi gutarylmadyk işi jübi telefonyndan kioska çenli dowam etdirip biler, bankyň goşmaça eli ýa-da kömegi bolmazdan ýagdaýy barlamak ýa-da işini dowam etdirmek ýa-da işlemek üçin müşderiniň şol bir interfeýsi, işini öwrenmezden ýa-da kätipiň hyzmatyna garaşmazdan gutarmak üçin şuňa meňzeş amal usullary bolup biler.

 

24/7:bank kiosk bankyňyzy hiç wagt ýapyp bilmez, bu gije-gündiziň dowamynda işleýän bankdyr.Bank hyzmaty sagatlaryna garşy gelýän, 9: 00-dan 5: 00-a çenli işleýän ortaça müşderilere kömek etmek we subut etmek.Şeýlelik bilen bank şeýle elýeterliligi we amatlylygy hödürläp beýleki banklardan üstün çykyp biler.Bu aralykda, 24/7 garaşmak wagtynyň azdygyny aňladýar, sebäbi müşderiler agşam sagat 9-dan 5-e çenli bank çägine gitmeli däldirler

Mini bank:hödürlemek has köp ilata kömek we hyzmat etmek we işewürlik gerimini we hyzmat çäklerini köpeltmek, käbir uzak sebitlere ýetmek, henizem arzan bahadan telekeçiligi ösdürmek meseleleri we kelle agyryny dolandyrýar: akylly bankyň kömegi bilen: birnäçe bankomatlar we bank kiosklary köplenç banklaryň hyzmat aralygynda däl ýerlerde gurulýar: mysal üçin hassahanalar, söwda merkezleri, restoranlar, uly kwartira: Banklar köp sanly täze duralga döredýärler, kiçi bank häzirki wagtda şäherdäki uly bank merkeziniň podstansiýasy hökmünde işleýär.

Gurlan EMR, PCAP we şifrlemek moduly bilen atly goşa duýgur ekran, banklaryň geljekki nesli akylly bankomatynyň esasy böleklerinden biri bolup, has köp işi öz-özüne öwürýär;Köp mediýa Horsent mahabat terminaly we LCD wideo diwar ulgamy bilen güýçli maglumat ulgamyny we dürli sensor terminallary, sensor tablisalary we öz-özüňe hyzmat ediş enjamy, öz-özüne hyzmat terminaly, öz-özüňe hyzmat ediş kiosk, nobat dolandyryş ulgamy, bilet Dispenser Kiosk, Bank nobat ulgamy we nobat dolandyryş ulgamy

Peýda

Az garaşmak wagty (3)

Az garaşmak
Az garaşmak wagty (4)

Sarp edijini bagtly saklaň
jyt

Netijeliligini ýokarlandyrmak
tyj (3)

Iň ýokary hyzmat
Az garaşmak wagty (6)

Işçi güýji tygşytlamak
tyj (1)

Özüne çekiji mahabat

Arza ýeri

ngh (1)

Öz-özüňe hyzmat etmek

ngh (2)

Interaktiw mahabat

ngh (3)

VIP otagyň tanyşdyrylyşy

At teklip

15.6 "Açyk çarçuwaly duýgur ekran H151

17 "Açyk çarçuwaly duýgur ekran H1712

21.5 "Açyk çarçuwaly duýgur ekran H2212P