banner
Blog
Duýgur ekrany barada täzelikler we düşünjeler

Blog

 • Gurban baýramy

  Gurban baýramy

  Mukaddes Oraza aýynyň ahyryna, ähli musulman dostlarymyza Gurban baýramy.
  Koprak oka
 • Duýgur ekranda portret ýa-da peýza?

  Duýgur ekranda portret ýa-da peýza?

  Häzirki işewürlik dünýäsinde, duýgur ekranly monitorlar, müşderiler bilen has köp görnüşde hyzmat etmek we aragatnaşyk saklamak üçin barha meşhur metbugata we penjirelere öwrülýär.Işiňiz üçin duýgur ekrany dogry gurmak barada aýdylanda, ýygy-ýygydan ýüze çykýan bir sorag ...
  Koprak oka
 • Duýgur ekran satuw maşynlarynyň 9 sebäbi we nädip bolmaly.

  Duýgur ekran satuw maşynlarynyň 9 sebäbi we nädip bolmaly.

  Täsirli ekran üpjün edijisi hökmünde Horsent bölekleýin islegiň giň we ösýändigini gördi.Bularyň arasynda ösýän söwda enjamy duýgur ekran bilen enjamlaşdyrylýar we käwagt 32 dýuým, 43inç ýaly has uly duýgur ekranlar gözümizi aldy.Söwda enjamy ...
  Koprak oka
 • Pasha baýramyňyz gutly bolsun

  Pasha baýramyňyz gutly bolsun

  Pasha baýramyňyz gutly bolsun!Goý, aýratyn ýekşenbe şatlyk we söýgi bereketli bolsun.
  Koprak oka
 • Muzeý duýgur ekranlar bilen duşuşanda

  Tehnologiýa çalt ösmegini dowam etdirýärkä, Horsent, duýgur ekran we duýgur çözgüt üpjün ediji hökmünde sanly medeniýetiň we sungatyň däp bolan görnüşi hökmünde sanly aňlatma hadysalarynyň köpelýändigini görýäris.Iň soňky mysallaryň biri duýgur ekranlaryň köpelmegi ...
  Koprak oka
 • Duýgur ekran monitory ýa-da toplum?

  Duýgur ekran monitory ýa-da toplum?

  Duýgur ekrany kiosklara birleşdirmegiň iki esasy ýoly bar: duýgur ekran toplumy ýa-da açyk çarçuwaly sensor monitory.Köşk dizaýnerleriniň köpüsi üçin sensor ekran monitoryny toplumlara garanyňda ulanmak has aňsat we ygtybarly.Duýgur ekran toplumyna adatça duýgur ekran paneli, gözegçilik ediji ...
  Koprak oka
 • Remezan 2023

  Remezan 2023

  Atly, ähli musulman dostumyzyň ajaýyp Remezan! Remezan Mubarek bolmagyny arzuw edýär
  Koprak oka
 • Duýgur ekran monitorynda arwah degmesi näme we ony nädip düzetmeli?

  Duýgur ekran monitorynda arwah degmesi näme we ony nädip düzetmeli?

  Arwah degmek ýa-da duýgur ekran köpügi, duýgur ekranly enjamyň öz elinde duýgur girişleri peýda bolýan hadysany aňladýar, başgaça aýdylanda, sensor ekrany hiç hili fiziki aragatnaşyk bolmazdan awtomatiki işleýär ...
  Koprak oka
 • Duýgur ekranyň gabat gelmegini üpjün etmek üçin 6 ädim

  Duýgur ekranyň gabat gelmegini üpjün etmek üçin 6 ädim

  Dogry duýgur ekrany gözlemek kyn mesele, gabat gelmeýän duýgur ekran interaktiw ýa-da öz-özüňe hyzmat etmek maksatlarynyň şowsuzlygyna sebäp bolup biler, şol bir wagtyň özünde degişli duýgur ekran işiňiz üçin öndürijilikli sahypa bolar.D ýasamaga kömek etjek alty ädim bar ...
  Koprak oka
 • Açyk çarçuwaly duýgur ekranyň kiosk duýgur ekrany üçin iň gowusydygynyň 6 sebäbi

  Açyk çarçuwaly duýgur ekranyň kiosk duýgur ekrany üçin iň gowusydygynyň 6 sebäbi

  Açyk çarçuwaly duýgur ekran, duýgur duýgur gatlagy adaty ekran bilen birleşdirýän ekran tehnologiýasydyr.Duýgurlyga duýgur gatlak, adatça barmagyň ýa-da stiliň degmegine jogap berýän, ulanyjylara girmäge mümkinçilik berýän inçe geçiriji materialdan ýasalýar ...
  Koprak oka
 • Işewürlik ýokarlananda myhmanhana üçin öz-özüne hyzmat etmek kiosky hökmany bolarmy?

  Işewürlik ýokarlananda myhmanhana üçin öz-özüne hyzmat etmek kiosky hökmany bolarmy?

  Global syýahat gutaransoň, milliardlarça syýahat bir ýurda başga bir ýurda uçýar, müňlerçe gyzykly ýere baryp, millionlarça myhmanhanalarda bolýar.Myhmanhanalar we hassahanalar gyzyp, täzeden ýokary göterilende, myhmanhanalaryň ýolbaşçylary bir ýa-da birnäçe sel ...
  Koprak oka
 • Ykdysady haýal işde interaktiw ekranlar işiňize nähili kömek edýär

  Ykdysady haýal işde interaktiw ekranlar işiňize nähili kömek edýär

  Faceüzbe-ýüz boluň, esasy ykdysadyýetler 2022-nji ýyldan bäri erbet habarlary yglan edişleri ýaly, häzirki döwürde kyn günlerimizde hakykat we tendensiýa boldy.Ykdysady gurşawyň täsirinde iň duýgur ugurlaryň biri hökmünde bölek satuw ýollary göz öňünde tutulmalydyr ...
  Koprak oka
 • Biz gaýdyp geldik

  Biz gaýdyp geldik

  “At” yzyna gaýdyp gelýär “Duýgur ekran” üpjünçiligini täzeden başlatmak üçin “Horsent”: omörite dizaýn, köpçülikleýin sargyt, OEM, ODM we ýük daşamak, hemmesi şu günden başlaýar. Indi biziň bilen baglanyşyň!
  Koprak oka
 • Näme üçin LCD menýusyndan has duýgur ekran menýusy

  Näme üçin LCD menýusyndan has duýgur ekran menýusy

  2010-njy ýyllarda restoranlaryň we naharhanalaryň adaty çap ediş menýusyndan LCD menýusyny kabul etmegi tendensiýasy ýüze çykdy.2020-nji ýyllar barada aýdylanda, interaktiw ekran we duýgur ekran menýusy tagtasy has meşhur bolýar.2 sany aç-açan we esasy str ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň Täze ýyl baýramçylygy habarnamasy

  Hytaýyň Täze ýyl baýramçylygy habarnamasy

  Hytaýyň täze ýyly gutly bolsun! 春節 快樂 , 兔年 the Hytaýyň 2023-nji ýylda ýapyljakdygymyzy hoşniýetlilik bilen ýatladýarys. Horsent bu pursatdan peýdalanyp, ähli müşderilerimize, ahyrky ulanyjylara we hyzmatdaşlara mynasyp we mähirli minnetdarlygymyzy bildirýäris Kömek ediň....
  Koprak oka
 • Geliň we “Horsent egri” duýgur ekranly monitor bilen tanyşyň

  Geliň we “Horsent egri” duýgur ekranly monitor bilen tanyşyň

  2022-nji ýylyň garly, emma henizem yssy gyşyna Horsent täze döredilen egri duýgur ekran monitoryny hödürledi.Dizaýnlar hakda oýlananda ilkinji pursatda Horsent hakyky w-ny bermäge ukyply displeý bermek isledi ...
  Koprak oka
 • Duýgur ekranyň berkligi birinji ýerde durýar

  Duýgur ekranyň berkligi birinji ýerde durýar

  Horsent duýgur ekrany hakda köp pikir alýardyk we alýarys.Çalt reaksiýa, duýgurlyk, çykdajy bäsdeşlik… Önümlerimiziň yzygiderli gowulaşmagy ýa-da her birimiziň dizaýn edenimizde birnäçe önüm aýratynlyklaryny kesgitlemek üçin öňde goýýan köp maksatlarymyz bar ...
  Koprak oka
 • Duýgur ekran dynç alyş möwsüminde işiňize nähili kömek edip biler

  Duýgur ekran dynç alyş möwsüminde işiňize nähili kömek edip biler

  2022-nji ýylyň iň kyn ýyllaryň biridigini subut etdi, ýöne şonda-da, her ýyl dynç alyş möwsümi, siz we müşderiňiz Täze ýyl, Hanukka we Täze ýyl agşamlary üçin dynç alyş maşgalalaryny ýygnamak üçin aksiýalar gazanjak wagtyňyz geldi.Yearylyň möhüm wagty ep-esli paý alar ...
  Koprak oka
 • Atly “Täze sensor” monitory bilen tanyşdyryň

  Atly “Täze sensor” monitory bilen tanyşdyryň

  Duýgur ekran dizaýneri we öndürijisi hökmünde “Horsent” -iň iň soňky arzuwy, 24/7 täjirçilik maksatly ulanmak üçin çydamly planşet şekilli duýgur ekrany hödürlemekdir.Indi Horsent arzuwyna bir ädim ýakynlaşdy: Horsent iň soňky duýgur ekran monitoryny hödürledi, Täze seriýa, iň inçe bölegi ...
  Koprak oka
 • Atdan goşulan baha hyzmaty

  Atdan goşulan baha hyzmaty

  Müşderilerimiz diňe bir duýgur ekran önüminiň däl-de, eýsem interaktiw ekranlaryň ajaýyp enjamyny gözlemegiň ähli ugurlarynda kömek edýän hyzmata mätäç.Horsent öňdebaryjy duýgur ekran öndürijisi hökmünde tanalýar, ýöne esasy gymmatlyklarymyzyň biri At ...
  Koprak oka
 • Sesiňizi köpeltmek üçin 7 täze kiosk görnüşi

  Sesiňizi köpeltmek üçin 7 täze kiosk görnüşi

  Iň meşhur öz-özüne hyzmat ediş kiosklary we maglumat kiosklary bilen birlikde, ajaýyp sensor ekranyny başga-da köp ýerlerde ulanyp bilersiňiz.Ine, işewür dünýäsinde has gowy hyzmat hödürlemek üçin käbir rollary akylly terminallara öwrüp biljekdigiňizi kesgitlemäge kömek edýän käbir maslahatlar....
  Koprak oka
 • Duýgur ekranyňyz üçin iň gowy ekran aspekti haýsy?

  Duýgur ekranyňyz üçin iň gowy ekran aspekti haýsy?

  Ekranyň aspekt gatnaşygy ekranyň görnüşini kesgitledi we käwagt monitoryň şekilini özi kesgitledi, jikme-jiklikde, gatnaşygy konfigurasiýasy ekranyň beýikligine çenli.Iň meşhurlary giň ekran 16: 9, 16: 9 ýa-da aşa giň 21.9 we 32: 9.Portret ulanylyşy bolsa 9: 16-da ...
  Koprak oka
 • Interaktiw belgi ýa-da Kiosk?

  Interaktiw belgi ýa-da Kiosk?

  Köşkleriň meşhurlygy bilen, öz-özüňe hyzmat etmek millionlarça telekeçilere öndürijiligini ýokarlandyrmaga, zähmet çykdajylaryny azaltmaga, girýän müşderileri yzygiderli öwürmäge we netijede satuwy we girdejini ýokarlandyrmaga kömek etdi.Bu aralykda, interaktiw belgi LCD di-den soň talap ediji tendensiýa bolup biler ...
  Koprak oka
 • [Alyjy gollanma] Duýgur ekranyň ýagtylygy

  [Alyjy gollanma] Duýgur ekranyň ýagtylygy

  Müşderilerimiziň köpüsi, iň amatly ýagtylyk bilen duýgur ekrany nädip saýlamalydygy barada maslahatymyzy alýarlar.Ekranyň monitoryna meňzeş, talap edilýän ekranyň ýagtylygyny kanagatlandyrmagyň esasy maksady kiosk ýa-da / we interaktiw alamat hökmünde görünmek.Ol ýerde ...
  Koprak oka
 • Iş üçin sensor ekran monitoryny nädip satyn almaly

  Iş üçin sensor ekran monitoryny nädip satyn almaly

  Söwda duýgur ekrany, köçe burçundaky bankomatlaryň adaty kiçi duýgur ekranyndan başlap, ýol gözleýän kiosklaryň 43 dýuým uly sensor ekranlaryna çenli hemme ýerde.Duýgur ekran monitorlary ýa-da duýgur monitorlar displeýiň paýyny çalyşmak üçin on ýyla gabat gelip bilerdi ...
  Koprak oka
 • Horsent gowşuryş wagtyny nädip gysgaldýar?

  Horsent gowşuryş wagtyny nädip gysgaldýar?

  Wagt puldyr.Bölek satuw dünýäsinde müşderiler eltip beriş wagtyna sabyrsyzlyk bilen garaýarlar: Ony derrew synap görüp bolmaýar, eltip bermegiň günleri, hatda hepdeleri onlaýn söwdanyň iň uly agyrylaryndan biridir.Horsentiň daşary ýurtdaky işleriniň hemmesi diýen ýaly 19-dan soň onlaýn işleýär we biziň ...
  Koprak oka
 • Kiosklaryňyzy ösdürmek üçin 6 teklip.

  Kiosklaryňyzy ösdürmek üçin 6 teklip.

  Öz-özüne hyzmat edýän kiosk, emele gelen kiosk, giriş we giriş terminaly hökmünde işleýän duýgur ekranly kiosk, howa menzili, restoran, metro bekedi, myhmanhana we banklar ýaly dürli saýtlarda ýa-da programmalarda giňden ulanyldy ... Şeýle-de bolsa, çuňlaşmagy bilen ...
  Koprak oka
 • Duýgur monitoryň gyrasyna aýna, näme üçin?

  Duýgur monitoryň gyrasyna aýna, näme üçin?

  “Horsent” -iň müşderileriniň köpüsi, “Horsent” sensor monitorlarynyň deň ölçegdäki açyk çarçuwaly ekranlardan has uly aýna öň ýüzleriniň bardygyny anyklamady.Täsirli duýgur ekranly duýgur ekran öndürijisi we dizaýneri bolan Horsent, köp dizaýnynda ...
  Koprak oka
 • Iş stolunyň monitoryna durnukly ýaý

  Iş stolunyň monitoryna durnukly ýaý

  “Horsent” iş stolymyzyň ýaýyny hödürleýär, munuň üsti bilen duýgur ekranymyzy iş stoly programmasyna öwrüp bilersiňiz.Frequygy-ýygydan el degirmek üçin durnukly, şonda-da ýaýlar dikligine keseligine çeýe.Has giňişleýin maglumat 21.5 ″ Duýgur ekran belgisi H2214P girip görmegiňizi haýyş edýäris
  Koprak oka
 • Arakesme alyň we garpyz iýiň.

  Arakesme alyň we garpyz iýiň.

  Bir garpyz tutuň!Atly 100 işgäri we bir kiçijik oglan tomus wagtynda goşmaça şatlyk duýýarlar.
  Koprak oka
 • Duýgur ekranyň bahasyna täsir edýän 8 esasy faktor

  Duýgur ekranyň bahasyna täsir edýän 8 esasy faktor

  Müşderi hemişe beýlekilerden has gymmat zat getirendiklerini duýýar, iň erbet ýagdaý, beýleki duýgur ekran üpjün edijilerinden baha kesmekde has gowy teklip almagyňyzdyr ...
  Koprak oka
 • Duýgur ekrany hemmesini bir vs.

  Duýgur ekrany hemmesini bir vs.

  Duýgur kompýuter ýa-da bir duýgur ekranly kompýuteriň hemmesi, android ýa-da penjireler ulgamy bilen gurmak üçin duýgur ekran monitoryny we kompýuter anakartyny birleşdirýän enjamdyr.“Touch” ekranynyň ulgam bilen kämilleşmegi meşhur bolup başlaýar we başlap başlaýar ...
  Koprak oka
 • Tomus Önümçiligi

  Tomus Önümçiligi

  Sebitdäki “Covid-19” epidemiýalary we tomusky elektrik energiýasynyň iň ýokary sarp edilmegi sebäpli wagtal-wagtal elektrik togunyň kesilmegi önümçiligimize uly basyş etdi, beýleki tarapdan, tomusda gelmeli köp sargytlar we taslamalar sebäpli Horsent iň ýokary derejesini gördi. degen ...
  Koprak oka
 • Duýgur ekran zawodyňyzyň işine nähili kömek edýär?

  Duýgur ekran zawodyňyzyň işine nähili kömek edýär?

  Zawodda çalt we ygtybarly işlemek, senagatyň ösüşi bilen şeýle möhümdi.Adamlar we maşynlaryň arasynda üznüksiz aragatnaşyk üçin döredilen akylly zawodlary we ussahanalary öz içine alýan 4.0 senagat üçin at çözgüdi ...
  Koprak oka
 • Horsent näme üçin Çengduda ýerleşýär?

  Horsent näme üçin Çengduda ýerleşýär?

  Hytaýda duýgur ekran üpjün edijisiniň köpüsi Şençzhenen, Guan Guangzhouou, Şanhaý ýa-da Jiangsu ýaly gündogar ýa-da günorta kenarýaka şäherlerde ýerleşýär, Çengdu Hytaýyň bäşinji uly şäheri bolsa-da, Günorta-Günbatar Hytaýda ýerleşýän içerki şäherdir.Answe ...
  Koprak oka
 • Custörite duýgur ekrany saýlamagyň 4 sebäbi

  Custörite duýgur ekrany saýlamagyň 4 sebäbi

  Duýgur ekran täjirçilik we senagatyň dürli ugurlarynda meşhur boldy, mysal üçin bank işi, syýahat, işewürlik we şepagat uýasy.Şeýle-de bolsa, her bir müşderi ýörite dizaýn duýgur ekrany ulanmaýar, köp ulanyjy henizem adaty sensor ekranyndan uly marka adaty önüm satyn alýar.Ol ýerde ...
  Koprak oka
 • Suw geçirmeýän duýgur ekran monitory we näme üçin

  Suw geçirmeýän duýgur ekran monitory we näme üçin

  Diňe daş-töweregi çygly ýa-da açyk bolanda aýratyn izolýasiýa talap edýän müşderilerimiz köp.Elbetde, bu ýagdaýda suw geçirmeýän aýratyn duýgur ekran hökmany zat.Sorag, beýleki müşderiler hakda, olar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2