Duýgur ekran monitory ýa-da toplum?

Duýgur ekrany kiosklara birleşdirmegiň iki esasy ýoly bar:duýgur ekran toplumy or ramka duýgur monitory açyň.Köşk dizaýnerleriniň köpüsi üçin sensor ekran monitoryny toplumlara garanyňda ulanmak has aňsat we ygtybarly.

Duýgur ekran toplumyna adatça sensor ekran paneli, dolandyryş tagtasy we kompýuteriňize birikdirmek üçin USB ýa-da seriýa kabeli girýär.Panhli panelleri we PCB-leri kioskyňyza gurnamaly, dolandyryş tagtasyna birikdirmeli we tagtany kompýuteriňize dakmaly.

Duýgur ekran monitory, ýokardaky bölekleriň hemmesini bir ykjam paketde birleşdirýän özbaşdak enjamdyr.Diňe USB we HDMI kabeli ulanyp, kompýuteriňize birikdirip bilersiňiz.Wilka we oýna.

Iki usul hem kärhanalar üçin talap edilýän kiosklary döredip biler, ýöne käbir möhüm taraplarda toplum ýa-da duýgur ekran monitorynyň öz aýratynlyklary we peýdasy bar.Ine, salgylanma üçin käbirleri.

kiosk

1. bahasy

 

Artykmaç bahasysensor monitory satyn alyňaslynda toplumdan has tygşytlydyr.çykdajylaryň köplenç bahanyň beýanydygyny göz öňünde tutmalydyr.Diýmek, her bir komponenti başga bir üpjün edijiden gözlemek we goşmaça in engineeringenerçilik çeşmelerine maýa goýmak uzak möhletde has köp çykdajy edip biler.Abraýly üpjün edijiden duýgur ekran monitory satyn alanyňyzda toplumlaýyn dizaýn we ýokary hyzmat görnüşinde goşmaça baha bilen gelýär.Duýgur ekran komponentini satyn almak çeşme we üpjün edijini dolandyrmak, gurnama zähmeti we wagty üçin has köp tagalla etmegi talap edýär.Jikme-jiklikler barada aýdylanda, duýgur ekran toplumdan has arzandyr.

 

2. Gurnama

Isensor monitory gurnamak we gurnamak üçin Rainlemgoşary talap edýän toplumdan has aňsat we çalt, goşmaça enjamlardan we kabellerden has köp, ýöne düzüliş dizaýny we gurnama işleri we hünärleri üçin wagt we zähmet talap edýär, ulanyjy ýaly bolup bilmez- duýgur ekranly monitor ýaly dostlukly ýa-da içgin.

Mysal üçin, Europeewropadaky ýa-da Demirgazyk Amerikadaky kiosk üpjün edijileri, zähmet çykdajylaryny we adam resurslaryny tygşytlamak üçin toplumdan has sensor monitor üpjünçiligini göz öňünde tutarlar.

  1. 3. Designörite dizaýn we çeýeligi

Hawa, hemmesi gulplanan ýa-da ýarym gulplama komponentleri bolansoň, enjamlary saýlamak siziň islegiňize bagly.Bazardaky islendik ululykda gürleýjiler, kamera, LCD ýaly isleýän zatlaryňyzy goşup bilersiňiz ... dogry üpjün ediji bilen işlemeli ýeriňizde bar bolan dizaýn duýgur ekran monitoryny satyn almak bilen saýlamak we ulanmak has aňsat ýa-daýöriteleşdirilen dizaýn saýratyn.Goşmaça toplum we komponentler ululygy we ýerleşişi taýdan has çeýe bolup biler.Şeýle-de bolsa, ýörite dizaýn hyzmaty bilen duýgur ekran üpjün ediji bilen işläp bilersiňiz.

  1. 4. EMS ýa-da elektroniki päsgelçilik

Bu geň zat, kioskyň ýa-da çeýe dizaýnyň işleýşini kanagatlandyrmak üçin köp sanly elektron bölekleriniň, kabelleriň we simleriň birleşmegi radio ýygylyk energiýasyny döredýär.Daş-töwerek, daş-töweregi aýlanýar: Duýgur ekranly monitoryň gapagyny we jaýyny berkitmezden gurnamak, radio we telewideniýe aragatnaşygyna päsgelçilik döredip, funksiýanyň näsazlygy we enjamyň zaýalanmagy mümkin.Duýgur monitor, beýleki tarapdan, duýgurlyk ekrany datçiginiň sesinden gaça durmak üçin päsgelçilik töwekgelçiligini peseltmek üçin ygtybarly päsgelçilik hödürleýär.Biziň tejribämizde, päsgelçilik sensor ekranlary bilen köp meseläni döredip bilerarwah degmek ýa-da asla degmek ýok.Duýgur monitora eýe bolmak üçin, sensor ekran dolandyryjysy üçin köp päsgelçilikden uzaklaşýarsyňyz.

  1. 5. Bejeriş

Enjamlar, çydamly we ygtybarly bolsa-da, ahyrsoňy birnäçe ýyllap işlänsoň abatlamagy talap edýär.Duýgur ekranlar döwülip biler ýa-da LCD ekranlar näsaz bolup biler.Duýgur ekran toplumyny bejermek barada aýdylanda, kioskyň çarçuwasyna ýa-da ýelim ýa-da lenta bilen birikdirilen käbir bölekleri çalyşmak üçin gaty nerw bolup biler.Bejerişden soň toplumy täzeden gurnamak hem kyn mesele bolup biler.

Munuň tersine, sensor monitory bilen kiosk abatlamak şemal ýalydyr.Köşk berkitmelerini berkitmek üçin boltlary ulanyp bilersiňiz, bu prosesi has çalt we gönümel edýär.Siziň amatlylygyňyz üçin esasy nokatlary ýönekeý diagrammada sanadyk.

 

Aýratynlyklary

Duýgur ekran toplumy

Monitora degiň

Headokarky bahasy

Gymmat we dolandyrmak kyn

tygşytlamak

Gurnama

Kyn, zerur we ussatlygy soraň

Aňsat we wagt tygşytlaýjy

Omörite dizaýn

çeýe

Üpjün edijiniň goldawyny talap ediň

Päsgelçilik subutnamasy

Pes

has ýokary

Bejeriş

Dolandyrmak kyn

Aňsat

 

Köşk üpjün edijileri üçin duýgur ekran toplumy we duýgur monitoryň arasyndaky saýlaw, ilkinji nobatda şahsy isleg we dizaýn meselesidir.Şeýle-de bolsa, käbir üpjün edijiler amallaryny has ýönekeýleşdirmek üçin toplumlaýyn duýgur ekranly ulgamy saýlap bilerler.

Muňa meňzeşlik çekmek üçin, çörek bişirilýän ýerden öňünden taýýarlanan tost çöregini ulanmak ýa-da sendwiç ýasanyňyzda özüňiz bişirmek ýaly.

At Atly, kiosk hyzmatdaşlarymyza talaplaryny kanagatlandyrmak üçin aýratyn goldaw berýän, aýratyn duýgur ekran üpjün edijisidiris.Duýgur monitorlary hödürleýäris we goldaýarys,hemmesine degiňwe bazaryň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin duýgur ekran bölekleri.


Iş wagty: Mart-22-2023