Duýgur ekran satuw maşynlarynyň 9 sebäbi we nädip bolmaly.

 

Atäsirduýgur ekran üpjün ediji, Horsent bölekleýin satuwda ýeterlik we ösýän islegi gördi.Bularyň arasynda ýokarlanýan söwda enjamy duýgur ekran, käte bolsa has uly duýgur ekranlar bilen enjamlaşdyrylýar32inç, we43inçgözümizi aldy.

 

Uly sensorly ekranly söwda enjamlary söwda merkezinden hassahana çenli hemme ýerde açylýar.Dogrusyny aýtsak, gaty gowy.Whyöne näme üçin beýle meşhur bolýandyklary hakda pikir edip gördüňizmi?Bu setirler boýunça, duýgur ekranly söwda enjamlarynyň köpelmeginiň sebäplerine göz aýlarys.Ulanyjylaryň has aňsat gatnaşygyndan başlap, has gowy mahabat we maglumat ýygnamak ýaly ähli teklipleri barada öwrenmäge taýyn boluň.Galyberse-de, ahyrynda söwda etmek üçin duýgur ekrany saýlamakda ýitirilende size kömek etmek üçin käbir gymmatly teklipleri hödürledik.Şonuň üçin oturyň, iň ýakyn söwda enjamyňyzdan popkorny alyň (duýgur ekran ýa-da ýok), geliň!

el degirmek

1. Akylly söwda enjamy:Duýgur ekranyň ilkinji we iň görnükli peýdasy, işlemäge we özara täsirleşmäge mümkinçilik berýär we egin-egne bermäge doly ukyply we ulanyjylara söwda etmek we ýöremek üçin ýeke-täk interfeýs we iş paneli bilen ýüze çykýar.Uly, diwara meňzeş duýgur ekran bilen, söwda enjamy akylly maşyn bolup hyzmat etmek we akylly satuwa ädim ätmek üçin esasy interfeýs bilen gelýär.

Başga sözler bilen aýdylanda: Duýgur ekran we uly bir zat, müşderilere isleýän önümlerini saýlamak we ýylgyryş bilen rahat amal gutarmak üçin ulanyjy üçin amatly interfeýs hödürläp biler.

Ine, munuň sebäbi:

Düşünjeli we ulanmaga aňsat: Duýgur ekranlar adaty düwmelerden ýa-da düwmelerden has içgin we ulanyjy üçin amatly.Ulanyjylar dürli wariantlardan aňsatlyk bilen geçip bilerler we ekranda birnäçe kran bilen saýlap bilerler.

 

 

Wizual ýüzlenme:Dürli LCD çözgütleri bilen, sensor ekranlary ýokary hilli FHD ýa-da 4K şekilleri we wideolary görkezip biler, söwda enjamy ulanyjylara has özüne çekiji bolar we enjamy gezelenç edip, satyn almaga höweslendirer.

Çeýeligi:Akylly duýgur ekran tehnologiýasy bilen, söwda enjamlarynyň eýeleri we operatorlary interfeýsi aňsatlyk bilen täzeläp, enjama täze önümler ýa-da hyzmatlar goşup bilerler.Bu ajaýyp çeýeligi, söwda enjamyny wagtyň geçmegi bilen ulanyjylary özüne çekiji we özüne çekiji edip biler.

Şahsylaşdyrma we ýörite dizaýn: Duýgur ekranlar ulanyjylara sargytlaryny özleşdirmäge, ululygy, tagamy we goşundylary ýaly görnüşleri saýlap, ulanyjylar üçin has şahsylaşdyrylan tejribe döredip, söwda enjamyndan kanagatlanmagyny artdyryp biler, bu has tagamly, göwrümli içgiler üçin aýratyn peýdalydyr…

2. Mahabat: Duýgur ekran satuwy we girdejini artdyryp biljek önümler üçin mahabatlary we mahabatlary görkezip biler.Mundan başga-da, bir taraplaýyn prezentasiýa däl-de, interaktiw mahabatlar: yzygiderli görkezilýän mahabatlaryň ýa-da afişa mahabatlarynyň ýerine, duýgur ekran has gyzykly we janly müşderiler bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär.Ulanyjylar mahabatlandyrylýan önüme ýa-da hyzmata bolan gyzyklanmasyny artdyryp, has köp zat satyn almak mümkinçiligini artdyrýan ekranyň mazmunyna has köp wagt sarp edip, ekrana basyp, mahabat bilen täsirleşip bilerler.

Maksatly we akylly mahabat: dogry adama dogry mahabaty görkez!Duýgur ekran tehnologiýasy bilen, söwda enjamlarynyň eýeleri ulanyjylaryň islegleri, endikleri we satyn alyş taryhy barada maglumatlary ýygnap bilerler.Bu maglumatlar, halanýan ýa-da gyzyklanýan zatlaryny satyn almak ähtimallygyny ýokarlandyryp, üýtgeşik mahabatlara niýetlenen mahabatlary görkezmek üçin ulanylyp bilner.

Sanly belgi: LED ýa-da LCD-e meňzeş, duýgur ekranlar aňsat we çalt täzelenip bilýän ýokary hilli sanly belgini görkezip biler.Täze önümleri ýa-da hyzmatlary, “Enhanced Branding”: şeýle hem islendik ýörite ýa-da mahabatlary hakyky wagtda wagyz etmek aňsat we buýsançly.

Kärende girdejisi: Bu eýeleriň äsgermezlik edip bilmejek ep-esli we passiw girdejisi, mahabat we mahabat oýnamak üçin ekranyň bir bölegini kärendesine aljak bolsa, käwagt esasy we täsirli çeşme bolup biler.Interaktiw mahabatlaryň kömegi bilen täsirli maýa goýumyna we markaly mahabatlary ýerleşdirmek üçin paýhasly saýlama öwrüler, ekranyňyz indi boş ýa-da boş bolmaz.

 

3. Maglumat ýygnamak:duýgur ekranyň aňyrsynda akylly beýniňiziň kömegi bilen, müşderileriň özüni alyp barşy we islegleri barada maglumat toplap, önüm tekliplerini we marketing strategiýalaryny optimizirläp biler.

Ine, näme üçin we nädip.

ulanyjynyň özüni alyp barşy: haýsy önümleriň satyn alynýandygy, günüň haýsy wagty we näçe ýygylygy ýaly özüňi alyp barşyň maglumatlary ýygnamak arkaly.Bu maglumatlar inwentar we nyrh strategiýalaryny optimizirlemek, şeýle hem marketing we mahabat tagallalaryny habar bermek üçin ulanylyp bilner.

Ulanyjy bilen pikir alyşma: Duýgur ekranlar ulanyjylara işiňiz baradaky pikirlerini taşlamak üçin dostlukly we tebigy seslenme poçta gutusyny hödürleýär: gowy ýa-da erbet, söwda tejribesi barada pikir alyşýar.Eger eýeler olardan gowy peýdalansalar, ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyryp we köp zat bilen kanagatlanmany artdyryp biljekdigine ynanýarys.

Bejeriş: Akylly ýadroly duýgur ekranlar öz öndürijilik ýazgylaryna gözegçilik edýärler we söwda enjamynda näçe gezek tehniki hyzmat etmelidigi ýa-da näderejede işleýändigi ýaly maglumatlary ýygnaýarlar.Inersenerler maglumatlary öwrenerler we tehniki hyzmat meýilnamalaryny optimizirlemegi we iş wagty azaltmagy başararlar.

Maglumat ýygnamak inwentar, baha, marketing we tehniki hyzmat strategiýalaryny optimizirlemäge, ulanyjylaryň kanagatlylygyny we umumy girdejiligini ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

 

Söwdaňyzda duýgur ekrany öňünden gurjak ýa-da gurmajakdygyňyz barada karar bermek meselesine gezek gelende, aşagynda pikirlenmeli köp tarap bar.

Duýgur ekrany üpjün ediji hökmünde tejribämiz hökmünde, sensor ekrany interfeýs hökmünde ulanmazdan ozal göz öňünde tutulmaly käbir görkezmeler:

  1. Acementerleşişi:sensor ekrany nirede gurnamalydygyňyz sanawyňyzyň sorag soraglary bolmaly, söwda enjamynyň ululygy we dizaýn stili üçin elmydama laýyk bolmaly, duýgur ekran ýeriniň beýikligini we gyralaryny we görmeli burçlaryny ölçäň we 3 zadyň bardygyna göz ýetiriň. gitmek: satyn almak ýa-da tölemek üçin ekrany işletmek üçin amatly ýerleri hödürläp bilermi, 2, ekran ulanyjysy reňk, kantonlar ýaly önüm şekiliniň görkezilişini iň gowy görýän bolsa, 3. başarsaňyz has gowy zat Ulanyjylara gowy mahabat oýnamak we satyn almaga hyzmat etmeýän mahaly ýöremek.
  2. Tehniki aýratynlyklarwe spes.Beýleki sanly displeý bölekleri, sensor ekrany, meşhur elektron enjamy bilen iş salyşmak ýaly, ekrana duýgurlyk duýgurlygy, çözgüdi, kontrasty, ýagtylygy barada hakyky ýagdaýlarda has köp aýratynlyk bilen gazuw we synag geçirilende hiç wagt aşa gidip bilmersiňiz…

3.Özara täsir dizaýnywe opsiýalar: duýgur ekranyň özara täsir funksiýasyny doly ulanmagy ýatdan çykarmaň, ýagny goýýan islendik mahabatyňyz üçin birden köp seriýa mazmunyny köp gatlak we çuňňur mazmun hökmünde goşup bilersiňiz we birinji sahypanyň aňyrsynda ýerleşdirip bilersiňiz. aýratynlyklary we müşderileri çekmek.

4. Howpsuzlyk:Duýgur ekran ygtybarly bolmaly, birugsat girilmeginiň ýa-da bozulmagynyň öňüni almak üçin, oturdylan gurnama we ekrany söwda enjamynyň jaýy bilen örtülen çarçuwalar bilen birleşdirmek üçin açyk çarçuwaly duýgur ekrany ulanmak, has köp aýratynlyklary ulanmaga synanyşmak maslahat berilýär. gidroizolýasiýa we gyzgyn aýna ýaly berklige we howpsuzlyga kömek ediň.

2 baglanyşykdan aşakda söwda etmek üçin iň meşhur zatlar görkezilýär

21.5inch Openframe duýgur ekran

32inç “Openframe” duýgur ekran

43inch 4k Openframe duýgur ekran

5. integrasiýa we ykjam dizaýn

Satyjylardan elektron enjamlar ýa-da enjamlar däl-de, haryt satmak üçin has köp ýer almak islemek däl.Meseläňiziň çözgüdi enjamlaşdyrmakdyrAtly sensorly ekran“Android” ýa-da “Windows” bilen anakartyň akylly ýadrosy bilen birleşdirilen duýgur ekranlaryň peýdasy bilen.Köp içgiler we naharlar üçin ýer tygşytlamak.

 

Bu faktorlary göz öňünde tutup, dizaýner, müşderiler üçin peýdaly we gyzykly tejribe hödürleýän, şol bir wagtyň özünde bu iş üçin gymmatly maglumatlary we girdeji mümkinçiliklerini hödürleýän söwda enjamyny döredip biler.

Esasy maksat, müşderi bilen maşynyň özara täsiri arkaly akylly söwda we sanly mahabaty üpjün etmek.

Degişli duýgur ekrany saýlamak baradaky pikirlerimiz hakda has giňişleýin bilmek üçin aşakdaky baglanyşyklara girmegiňizi haýyş edýäris:

Duýgur ekranyň laýyklygyny üpjün etmek üçin 6 ädim

Custörite duýgur ekrany saýlamagyň 4 sebäbi

 

 


Iş wagty: Apr-11-2023