Hil

9+ Hil inersenerleri
SQC, IQC, IPQC, OQC
Gaty we ýerine ýetir
Standart we hemmetaraplaýyn

In Engineenerleriň köpüsi

Operatoryň köpüsi, 5 ýyldan gowrak wagt bäri biziň bilen, sensor ekrany ýygnamakda we öndürmekde tejribeli

6S standart

Önümçilige, hil ätiýaçlandyryşyna, işgärleriň kanagatlanmagyna we howpsuzlyk töwekgelçiliklerini dolandyrmaga ýetmek üçin 6S.

Onlaýn dolandyryş

At önümçiligimizi dolandyrmak üçin onlaýn önümçilik prosesini dolandyryş ulgamyny we programma üpjünçiligini ulanýar

Hil biziň markamyzyň durmuşydyr

Atyň hil bölümi önümi eltip bermezden ozal barlamak, kesgitlemek we yzarlamak, duýgur ekrany öndürmek we hyzmat bermek prosesine gözegçilik etmek we tassyklamak işine gatnaşmak, guramanyň we önümçilik prosesiniň gözegçiligini, gözlegini, gözegçiligini we ölçegini guramak üçin jogapkärdir. Önümiň gidişini çäklendirmek we NG önüminiň indiki duralgasyna hatda müşderileriň elini duruzmak üçin zerur bolan ýagdaýynda önümçilik akymyny inkär etmek üçin önümçiligiň üstünden doly güýje eýe.Sizi hil we tükeniksiz abatlaýyş zähmeti töwekgelçiliginden boşadyň, şeýle hem gowy müşderi markasynyň abraýyny dörediň.

 

 

IQC-Başda berk gözegçilik

Esasy komponentlerde 100% synag:

LCD, sensor paneli, PCB

Amal üçin IPQC

IPQC NG-den gaça durmak üçin, sensor paneli we çarçuwany ýygnamak ýaly esasy önümçilik liniýasyny barlaň

Jemleýji barlag

Funksiýa synagy, ygtybarlylyk synagy we wizual gözden geçirmek, degmek, görkezmek we gözegçilik etmek

IQC lcd

 

At, funksional barlaglaryň we wizual barlaglaryň hiline berk gözegçilik edýär

LCD-ler üçin reňk, ýagtylyk, ýagty we öli nokatlar, reaksiýa wagtlary, kararlar ...

ýaşaýyş jaý we gurluş bölekleri üçin.Reňklemäni, şekillendirişini, ölçegini, çyzuwlaryny ...

PCB layout düzüliş, çyzyklar we komponentler boýunça funksiýalary we görüş barlaglary.

 

 

iqc

Atly 100% çykýan önümlerimizi aşakdaky gözleg sanawynda barlaň:

Ekrana gözegçilik, ýaşaýyş jaýy, aýna we profiller, burçlar boýunça wizual barlaglar.

Duýgur ekran funksiýalary, nokatlar we reaksiýalar.hemmesi bir funksiýada synag.

OQC2