Duýgur ekran önümçiligi

60+ Operatorlar
2 Önümçilik liniýalary
1 Arassa otag

Tygşytlamak üçin şu gün Horsent bilen işleşiň

Atly önümçilik bölümi Duýgur ekran öndürmek prosesiniň merkezleşdirilen dolandyryşy üçin jogapkärdir;

Her önümçilik prosesi degişli enjamlary we kalibrlenen gözegçilik we ölçeg enjamlaryny ulanmalydyr;Yzygiderliligini üpjün etmek üçin önümleri belliklemek we tygşytlamak;Önümçiligi önümçilik meýilnamasyna laýyklykda tertipläň.

Birinji synp önümimiz, her ýyl 210,000 setde sensor ekran monitorlaryny we hemmesini öndürmäge ukyply

Haçan-da bir mesele, gowulaşma ýa-da şübhe ýüze çykanda, adaty iş prosesini (SOP) täzeleýäris.

Önümçiligiň tizligini kanagatlandyrmak üçin SOP-a garşy ylgamak, elbetde, biziň gymmatlyklarymyza ters gelýär.

Duýgur paneli ýygnamakdan, çarçuwany ýygnamakdan, PCB, LCD oturdylan, plastinka we jaý gurmak we garrylyk

Biziň çyzyklarymyz ISO9001-2015-e laýyklykda öndürijilikli, täsirli, çykdajyly, ygtybarly we köpçülikleýin hökmünde dolandyryldy.

 

 

Iň tejribeli operator

Operatoryň köpüsi, 5 ýyldan gowrak wagt bäri biziň bilen, sensor ekrany ýygnamakda we öndürmekde tejribeli

6S standart

Önümçilige, hil ätiýaçlandyryşyna, işgärleriň kanagatlanmagyna we howpsuzlyk töwekgelçiliklerini dolandyrmaga ýetmek üçin 6S.

Onlaýn dolandyryş

At önümçiligimizi dolandyrmak üçin onlaýn önümçilik prosesini dolandyryş ulgamyny we programma üpjünçiligini ulanýar

Duýgur ekran üpjün ediji - 副本

 

Paneli ýygnamak.

Atly, duýgur ekran panelini ýygnamak üçin 3M lentalary ulanýar.

Ondan öň lentalaryň kuwwatyny we ýelimini we hakyky duýgur ekran programmalarynda monitoryň artykmaç wagtlaryna çydap biljekdigini synagdan geçirdik we tassykladyk.

Her dürli duýgur panel üçin dürli kategoriýalary ulanýarys we ululygy gözegçilikde saklaýarys, hatda dürli boşluklary doldurýarys we önümimiziň her görnüşi üçin degişli lentany ulanmagy üpjün edýäris.

Lentalar we dem pagta bilen deňagramly, berk ýelim bilen henizem duýgur ekran paneliniň gurluşyny LCD-e kondensasiýa etmezlik üçin howa geçirýär

LCD integrasiýa

Horsent, LCD üçin doly enjamlar we desgalar bilen 20m2 arassa otaga eýePanel degiňýygnamak.

4 Gurmak + we tozan arassalamak üçin arassa otaglarda iş stansiýasy we gurlandan soň iň soňky arassalamak üçin bir stansiýa.

In engineeringenerçilik bölümimiz howa akymy, ýel öwüsmegi we temperatura we çyglylyk ýaly enjamlary we desgalary yzygiderli barlaýar we barlaýar

LCD we duýgur ekran monitorynyň içinde arassa we möhüm gurşawy we rahat işlemegi üpjün etmek.

Netijede, Horsent howpsuz we öndürijilikli önümçilik üçin 6S standart arassalaýyş otagyna ýetýär.

 

 

duýgur ekran Ekran zawodynyň arassa otagy - kesiň

önümçilik liniýasyna gözegçilik - 副本

 

 

PCB gurnama

Horsent-de PCB ýygnamak üçin 8 iş stansiýasy bar, şol sanda AD tagtasy, duýgur ekran gözegçilik ediji tagtasy we sensor ekranlaryň PCB-leri.

Her PCB, her PCB we onuň gurnamalarynyň doly yzarlanmagyny üpjün etmek üçin onlaýn ulgam prosesi we aşaky ulgam ulgamlarynda dolandyrylýar.

In engineeringenerçilik bölümleri howpsuz amallary we rahat işlemegi üpjün etmek üçin enjamlary we desgalary yzygiderli barlaýar.

 

 

 

 

Duýgur ekran gurluşy

 

Gurluşlary gurmak

 

At, gurluşlar gurnamalary üçin 8 iş stansiýasyny düzýär

tabaklar, çarçuwalar we jaý ... şol sanda açyk çarçuwaly duýgur ekranlar we duýgur ekran monitorlary.

Duýgur ekran monitorynyň içinde berk gurluşlara ýetmek üçin howa we ýylylyk üçin henizem baý aralyk.

daşynda, Horsent duýgur ekrany yssydan, tozandan we güýçden goramak üçin ygtybarly we çydamly örtük we jaý gurmaga taýýardyr.

garramagyna gözegçilik etmek - kesmek

 Bejeriş we A.geing

 

Meseläniň we bazara çykýan NG önüminiň has öň açylmagyny gazanmak üçin Horsent, ähli duýgur ekran monitorlaryny we sensor ekranlaryny bejermek we garramak üçin 60m2 garaşsyz otag gurdy.

4 ~ 8 sagat bejermek, görüş we funksiýalary barlamazdan ozal önümimiziň potensial we töwekgelçilikleriniň köpüsini paş eder.

Atly in engineeringenerçilik, bejeriş otagynyň daşky gurşawynyň duýgur ekran programmalarynyň hakyky gurşawyna ýakyndygyny barlaň we barlaň.