Sanly özgerişde öz-özüňe hyzmat etmek

Şu gün'sanly dünýä,Öz-özüňe hyzmat etmek bufet hakda däl,

emmaçözmek üçin tygşytly çözgüt bermektelekeçilerden kynçylyk çekýän kelle agyry: çözmekzähmet ýetmezçiligi we zähmet çykdajylarynyň ýokarlanmagy.Häzirki döwürde çalt depginde ösýän dünýäde öz-özüne hyzmat etmek özgerişleri boldyemele gelýärDürli pudaklardaky kärhanalar üçin özgerişleriň esasy hereketlendirijisi.Öz-özüňe hyzmat ediş kiosklarynyň ösmeginden banklar, restoranlary, daşamakDuýgur çözgütleriň we duýgur ekranlaryň hemişe ösýän landşaftyna we beýleki pudaklara, öz-özüňe hyzmat etmek tehnologiýasy kärhanalaryň müşderileri bilen gatnaşygyny çalt üýtgetdi.

 

Interaktiw çözgüt üpjün ediji hökmünde at, sanly üýtgemelerde öz-özüňe hyzmat etmegiň düýp manysyny öwrener we kärhanalaryň öz-özüne hyzmat çözgütlerini üstünlikli durmuşa geçirip biljekdigini öwrenerbolmakdan peýdalanýarlar.

 

öz-özüňe hyzmat etmegiň çözgüdi

Sanly özgerişde öz-özüne hyzmat etmek näme

 

Sanly özgerişlikde öz-özüňe hyzmat etmek, müşderilere maglumat almaga ýa-da zerurlyklary ýerine ýetirmezden ygtyýar bermäge mümkinçilik berýän tehnologiýa esasly çözgütleriň ýerleşdirilmegini aňladýar.jaň edýärsatuw we ofisiant ýaly kompaniýanyň işgärleri,ýerine, kömege ýüz tutuňmüşderilere saýlamaga, sargyt bermäge ýa-da özbaşdak maglumata girmäge mümkinçilik berýän interaktiw kiosklar, duýgur ekranlar, ykjam programmalar we onlaýn platformalar.Öz-özüňe hyzmat modelissenariýadiňe bir netijeliligi we amatlylygy ýokarlandyrman, eýsem akanagatlandy müşderi tejribesi.

 

 Şowsuzlyga sebäp bolup biljek öz-özüňi üýtgetmekde umumy ýalňyşlyklar.

 

Öz-özüňe hyzmat etmek öwrülişigi köp peýdalary hödürlän hem bolsahenizem bellemelidirishabardar bolmaktöwekgelçilikleripeýdalaryň netijelerine täsir edýär we hatda şowsuzlyga sebäp bolýar.

Ulanyjynyň tejribesi ýeterlik däl: Düşünjeli, ulanyjy üçin amatly interfeýs üpjün etmezlik müşderileriň öňüni alyp biler.Özara täsirleşmegi üpjün etmek üçin ulanyjy tejribesine (UX) dizaýna maýa goýuň.

Updates we hyzmat etmek gaty möhümdir.Şeýle-de bolsa, getirip, tehniki hyzmatyň ýygylygyny azaltmagyň ýollary baraňsatýaly hyzmat ediş çözgütleri basgançakly bezel açyk çarçuwaly duýgur ekranwetozana garşy ergin

Trainingeterlik däl okuw: Müşderilere öz-özüne hyzmat etmek çözgütleri bilen kömek etmek üçin işgärleri ýeterlik taýýarlamak bulaşyklyga we lapykeçlige sebäp bolup biler.Giňişleýin taýýarlyk zerurdyr(zerur)müşderiler we işgärler üçin.

Howpsuzlyk aladalary:nadanlykof kiberhowpsuzlyk töwekgelçiligi müşderileriň maglumatlaryny bozup biler.Duýgur maglumatlary goramak we müşderileriňiziň şübhelerini ýa-da aladalaryny aýyrmak üçin ygtybarly howpsuzlyk çärelerini durmuşa geçiriňşonuň üçin ulgamyňyzy ulanmaga has islegli we ähtimal

Artykmaç awtomatlaşdyrma:don'gaty git, Awtomatlaşdyrma peýdaly bolsa-da, tehnologiýa aşa baglylyk adam gatnaşyklaryny gözleýän müşderileri daşlaşdyryp biler.Deňagramlylyk esasy zat.

 

Mysal üçin gözlegler: Müşderi tejribelerini üýtgetmek

Geliň, hakyky dünýädäki käbir mysallara, Horsentiň öz-özüne hyzmat ediş özgerişlerine nähili gatnaşýandygyna göz aýlalyň:

 

1. Banklar: Banklardaky öz-özüne hyzmat ediş kiosklary müşderilere etmäge mümkinçilik berýärhas köp iş, goýumlary goýmakdan we çykarmakdan başlap, resminamalary çap etmek we karz almak üçin ýüz tutmak.Bu kiosklar amallary tertipleşdirýär, garaşmagyň wagtyny azaldýar we has çylşyrymly meselelere ünsi jemlemek üçin bank işgärlerini boşadýar.Horsent, akylly bank taslamasy we VIP bank işi üçin ýüzlerçe PCAP açyk çarçuwaly duýgur ekranlary we duýgur monitorlary hödürleýär: öz-özüne hyzmat ediş kiosklary üçin duýgur ekranlardan, sensor stollary üçin nol bezel duýgur ekranlardan we VIP otaglary üçin interaktiw alamat hökmünde sensor monitorlardan.

2. Restoranlar: Sanly menýular we öz-özüňi sargyt edýän kiosklar restoran pudagyny özgertdi.Müşderiler tagamly aşhanalaryň açyk görkezilmegi bilen menýulara göz aýlap, sargytlary düzüp we töleg geçirip bilerler, Horsent adaty garaşma zerurlygyny azaldýan restoranlara we myhmanhanalara müňlerçe duýgur ekran hödürleýär.Bu diňe bir hyzmaty çaltlaşdyrman, eýsem müşderilere bökdençsiz naharlanmak tejribesini hem hödürleýär.

3. Ulag: Aeroportlarda, demir ýol menzillerinde we awtobus terminallarynda öz-özüňe barlamak kiosklary üçin at sensorly ekranlar syýahatçylara çap etmäge mümkinçilik berýärçykdymünmek, oturgyç saýlamak we goşlary nobata durman barlamak.Şeýle çözgütler netijeliligi ýokarlandyrdy, garaşmagyň wagtyny azaltdy we umumy syýahat tejribesini ýokarlandyrdy.

4. Bölek satuw:Bölek satuw dükanlarynda öz-özüne hyzmat etmek kiosklaryişletmekmüşderiler önümiň elýeterliligini barlamak, bahalary deňeşdirmek we özleri satyn almak.Buedip bilerdisöwda tejribesini ýokarlandyrmakgoşmaçasatyjylarýygnap bilermüşderiniň islegleri barada gymmatly maglumatlargoşmaça miwe hökmünde.

 

Ahyrynda

 

“Horsent”, bäsdeşlige ukyply, çydamly we aňsat tehniki duýgur ekranlary we sanly üýtgeşmäni üpjün etmek üçin interaktiw çözgütleri hödürlemäge taýýardyr.Işiňiz üçin öndürijilikli we tygşytly meýilnama üçin şu gün satuwlarymyz bilen habarlaşyň.

 


Iş wagty: Noýabr-07-2023