Kioskyňyza has köp akym bermek üçin 4 maslahat

Tkiosk pudagy bäsdeşlik edip biler we üpjün edijiler bäsdeşleriniň arasynda tapawutlanmakdan gorkup bilerler.Üýtgeşik aýratynlyklary we ýokary hilli hödürlemek üçin gygyrýarlar.

Kiosk üpjün edijileri köplenç islegiň üýtgemegi we bazaryň soňky tendensiýalary bilen täzelenmek barada alada edýärler.Önümleriniň hemişe ösýän bazarda müşderileriň özüne çekiji we özüne çekiji bolmagyny üpjün etmeli.

Köp kiosk integratorlary üçin köne dost we duýgur ekranyň strategiki hyzmatdaşy hökmünde Horsent, kiosklary has özüne çekiji etmekden has ösen duýgur ekrany ösdürmäge ünsi jemleýär;ine, näme edýäris we kiosklaryňyzy nädip özüne çekiji eder:

 

 kiosk

1.Taslamanyň kuwwatly duýgur ekrany (PCT / PCAP):

Respokary jogap beriji: PCT (PCAP) duýgur ekranlar çalt jogap beriş wagtlary we takyk duýgur tanamak üçin ulanylýar we köp ulanylýar.Ajaýyp ulanyjylar rahat we bökdençsiz täsirleri başdan geçirýärler, kioskyň umumy ulanylyşyny we özüne çekijiligini ýokarlandyrýarlar.

Multi-sensor goldawy: Bir wagtyň özünde birnäçe degirme nokadyny goldaýar, çümmük-ulaltmak we iki barmak aýlamak ýaly hereketleri üpjün edýär.Köp sensorly mümkinçilikler özara gatnaşyklary has içgin we lezzetli edýär.

Leeňil we çydamly dizaýn: ýumşak we gyrasy dizaýn bilen gurlan, kioskyň daşky görnüşine IR ýa-da duýgur ekran dizaýny bilen deňeşdirilende döwrebap we çylşyrymly täsir galdyrýar.Örän çydamly we çyzuwlara we täsirlere çydamly, uzak dowamly we göze ýakymly ekrany üpjün edýär.

Horsent 2014-nji ýyldan bäri çydamly pcap duýgur ekrany bermäge ünsi jemleýär. Pcap-yň kiosklar üçin iň oňat interaktiw duýgur ekran tehnologiýasydygyna ynanýarys.

ir-sensor ekran-vs-pcaps

 

 

Çarçuwaly duýgur ekrany açyň

Duýgur ekran monitory

 

2Has uly duýgur ekran görkezilýär:

Çuňňur mazmun tejribesi: Has uly duýgur ekranly displeýler, esasanam ýokary kesgitli suratlar ýa-da wideolar ýaly wizual baý mazmuny görkezen mahaly has täsirli mazmun tejribesini döredýär.Müşderiňiz, umumy maglumatlary emele getirýän maglumatlara has baglanyşyk duýup biler

kiosk bilen täsirleşmek.

Üns beriş-çekmek wizuallary:

Uly formatdaky duýgur ekranlar özüne çekiji we özüne çekiji wizuallary görkezmek üçin giň ýer berýär.Resolutionokary ölçegli suratlar, wideolar we animasiýalar ajaýyp aýdyňlyk bilen görkezilip bilner, geçip barýanlaryň we potensial müşderileriň ünsüni derrew özüne çekip, dükan söwdasyna itergi berer.

Interaktiw mazmun:

Interaktiw belgi adatça has uly ekranlar bilen gelýär, şonuň üçin ulanyjylar görkezilen mazmun bilen işjeň gatnaşýarlar.Duýgur düwmeler, önüm galereýalary we slaýd görkezişleri ýaly interaktiw elementleri öz içine almak bilen, ulanyjylar mahabatlandyrylan önümleri ýa-da hyzmatlary el bilen we çuňňur öwrenip bilerler.

Mazmunyň köp taraplylygy

Uly duýgur ekranlar dürli mazmun formatlaryny ýerleşdirip we has köp mahabat gurallary bilen üpjün edip biler.Kärhanalar ekrany täze we özüne çekiji etmek üçin yzygiderli wagtal-wagtal aýlanýan bir kioskda birnäçe mahabaty ýa-da önüm tekliplerini görkezip bilerler.

Giňeldilen gözleg we nawigasiýa: kiosk tapmagyň usuly howa menzilleri ýa-da söwda merkezleri ýaly uly ýerlerde meşhur we peýdaly, sebäbi has uly duýgur ekranlar has gowy nawigasiýa tejribesini üpjün edýär.Ulanyjylar has aýdyňlyk bilen kartalary we ugurlary aňsatlyk bilen öwrenip bilerler, bulaşyklyk ýa-da ýitmek ähtimallygy azdyr.

43 dýuým duýgur ekran monitory

 

3 egri duýgur ekran tehnologiýasy:

Häzirki zaman estetikasy: hawa, aýratyn.Duýgur ekranlaryň egriligi, gözüňi özüne çekiji we özüne çekiji kiosk dizaýnyna döwrebap we futuristik täsir edýär.Egri ekranlar ulanyjylaryň bilesigelijiligini we gyzyklanmasyny özüne çekip, adaty we yzygiderli tekiz displeýleriň arasynda tapawutlanýar.

Kämilleşdirilen Ergonomika: Egrilik duýgur ekranlar hakyky gözleriň tebigy görmek burçy bilen deňleşip, aşa egilmek ýa-da süzülmek zerurlygyny azaldýar.Bu ergonomiki artykmaçlyk, kiosk bilen uzak wagtlap täsirleşende ulanyjynyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

Wizual çuňlugy çekmek: Egrilen dizaýn, ekranyň mazmunyny üç ölçegli we özüne çekiji edip, çuňlugyň illuziýasyny döredýär.Ulanyjylar umumy interaktiw tejribäni güýçlendirip, interaktiw mazmuna göz aýlaýan ýaly duýup bilerler.

43 dýuým egri sensorly monitor

 

4Custörite dizaýn edilen duýgur ekranlar:

 

Bu siziň markaňyz, hekaýaňyz we duýgur ekranlaryňyz hakda.Marka şahsyýetini berkitmek iş dünýäsinde hemişe şeýle möhümdir we gyzgyn marka we kiçi telekeçilik üçin esasy wezipe: Duýgur ekranlary markanyň wizual şahsyýetine, nyşanyna we reňklerine laýyklaşdyrmak markanyň tanalmagyny güýçlendirýär we

markanyň wepalylygyny ýokarlandyrýar.Ulanyjylar kiosklary marka bilen aňsatlyk bilen baglanyşdyryp bilerler.

Düşünjeli ulanyjy interfeýsi: omörite döredilen duýgur ekranlar, maksatly diňleýjileriň aýratyn zerurlyklaryna we isleglerine laýyklykda ulanyjy interfeýsine eýe bolup biler.Şahsylaşdyrmagyň bu derejesi, kioskyň ulanyjylara amatly bolmagyny, ulanyjylaryň kanagatlylygyny ýokarlandyrmagyny we gaýtadan ulanylmagyny höweslendirýär.

Kontekste mahsus mazmun: Kärhanalar maksatly diňleýjileri bilen rezonans döredýän we kioskyň maksadyna laýyk gelýän ýörite mazmun döredip bilerler.Mahabat mazmuny, önüm kataloglary ýa-da maglumat materiallary bolsun, ýörite mazmun ýerlikliligi we gatnaşygy güýçlendirýär.

Adaty dizaýn duýgur ekran

 

5 Has ýokary çözgüt (mysal üçin, 4K UHD) duýgur ekranlar:

 

Geň galdyryjy wizuallar: 4K UHD duýgur ekranlar janly reňkler we ajaýyp aýdyňlyk bilen ajaýyp wizuallary hödürleýär.Ulanyjylara täsirli wizual tejribe berilýär, mazmuny has özüne çekiji edýär we ýatdan çykmajak täsir galdyrýar.

Önümiň jikme-jik tanyşdyrylyşy: bölekleýin ýa-da önüm vitrin kiosklary ýaly işewürlik sahypalarynda has ýokary çözgütli duýgur ekranlar kärhanalara çylşyrymly jikme-jiklikler we dokumalar bilen önümleri hödürlemäge mümkinçilik berýär.Müşderiler önüm şekillerini ulaldyp, aýratynlyklary ýakyndan gözden geçirip we satyn alyş kararlaryny has habarly edip bilerler.

Tekstiň kanunylygy: resolutionokary çözgütli duýgur ekranlar tekstiň we ownuk jikme-jiklikleriň, hatda uzak aralykdan hem aňsat okalmagyny üpjün edýär, esasanam tehniki aýratynlyklary ýa-da bilim mazmunyny üpjün edýän maglumat talap edýän kiosklar üçin möhümdir.

32inch UHD duýgur ekranly monitor

 

Horsent, ygtybarly duýgur ekran üpjün ediji hökmünde,Has uly duýgur ekranly displeýleri, egri duýgur ekran tehnologiýasyny, ýörite dizaýnlary we has ýokary çözgütli duýgur ekranlary öz içine almak bilen, kiosklar dürli ulanyjylary görmek üçin özüne çekiji, ulanyjy üçin amatly we has özüne çekiji bolup biler.Bu täze

aýratynlyklar kiosk tejribesini ýokarlandyrýar, has köp ulanyjy gatnaşmagyny höweslendirýär we kiosky maglumat ýaýratmak, özara täsir etmek we müşderi hyzmaty üçin täsirli gural edýär.

Geljekki kiosk taslamalaryňyz üçin täze sensor ekranlary barada Horsent bilen gürleşiň.

 

 


Iş wagty: Iýul-25-2023