Duýgur ekran terminallary arkaly Halloween-de has köp satuw gazanmak üçin 6 pikir.

“Halloweens” gelenden soň, bölek satuw kärhanalary we sanly metbugat eýeleri interaktiw metbugatyň we öz-özüňe hyzmat etmek arkaly dynç alyşyň bölekleýin müşderi tejribesini ýokarlandyrmak üçin täze pikirler gözleýärler.Meşhur kiosklary we ýetip gelýän waka üçin interaktiw belgini görkezmek üçin gyzgyn beýniniň käbir tupanlary sebäpli Horsent paýlaşýar.

şeker (2)

 

1.Şeker paýlaýjy maşyn

Hawa, mowzuk hemme zady aýdýar, 21.5 dýuým ölçegli duýgur ekranly, derwezede azajyk şeker ýygnamak üçin çagalar üçin 1 metr beýik kiçi kiosk döretmek üçin bir zat bolup biler, şonuň üçin işiňizde ünsüňizi jemläp bilersiňiz dynç alyş.“Trick-or-treat” süýji dispenser kioskyna eýe bolmak, ýaş janköýerleriňiziň ünsüni çekmek üçin ajaýyp pikirdir.

 

 

2. Şeker satýan maşyn

2022-nji ýylda Amerikalylar Halloween süýjüsi üçin 3,1 milliard dollar sarp edip, 2023-nji ýylda 3,6-a çenli ýokarlanar diýlip çaklanylýar.

Şekeri mugt ibermek islemeýän bolsaňyz, satmak isleseňiz, süýji satýan maşyn gurmak, satuwyňyzy köpeltmek we zähmet we çalt satmak üçin çykdajylary tygşytlamak üçin gyzgyn iş bolup biler.

3. Baýram söwda zatlary öz-özüni satýan kiosk

2022-nji ýylda Amerikalylar Halloween üçin rekord derejede 10,6 milliard dollar sarp etdiler.Bu 2021-nji ýylda 10,1 milliard dollar, 2020-nji ýylda 8 milliard dollar artdy. Ortaça adam Halloween üçin 100,45 dollar sarp etdi.

Baýram dynç alyş oýunjaklary, şeker, hatda iýmitler, içgiler we oturylyşyk bezegi we maşgala nahary ýaly zatlar ýaly adaty söwda satuwlaryny ep-esli artdyrar.24 sagat işleýän akylly söwda enjamyny ýerleşdirmek, satuw söwdasyny döredip biler.

 

4. Halloween adaty akylly aýna

2022-nji ýylda Amerikalylar geýimlere 3,6 milliard dollar sarp etdilerHallowin geýimleri, adatça, köp wagt alýar we gündelik eşiklere garanyňda synap görmek has kyn.Akylly aýna ulanmak, laýyk eşikleri çalt almagyň çalt usulyny hödürleýär.Bu pikir, eşik eşiklerini kärendesine almak, öndürijiligi we müşderileriň mukaddesligini ýokarlandyrmak bilen meşgullanyp biler

 

5. Hallow mowzuklary bilen oýun maşynlary

Dynç alyş günleriniň arasynda çagalar hassahanasynyň garaşylýan otaglary ýaly bir waka lukmanlara we bejergä garaşýan mahaly çagalary peseltmegiň ýollaryny gözleýär.Halloween mowzuklary bilen oýun maşynyny kabul etmek, dynç alyş atmosferasyna goşant goşup, garaşylýan otagy tertipli saklap biler.

 

6. Baýram metbugaty üçin has uly ekran

43 ýa-da 32 dýuým ýaly işewürlik üçin uly sensor ekrany ulanýan bolsaňyz, dynç alyş aýdym-saz we wideo ýaly dynç alyş merkezlerini, hatda ekrany janlandyrmak üçin Halloween önümleri baradaky mahabatlary oýnamak üçin tygşytly pikirdir. dynç alyş üçin diwar.

 

“Horsent” dünýäde ýüzlerçe kiosk üpjün edijileri bilen işleşýär, olar kiosklary we telekeçiler üçin interaktiw belgini düzmäge, has köp satuw gazanmaga, öndürijiligi ýokarlandyrmaga we gündelik çykdajylary azaltmaga ukyply.Horsent, size kömek etmek üçin ýerli kiosk üpjün edijiler bilen tanyşdyrmak isleýär.

 

 

*** Çykdajylaryň statistikasy milli bölek satuw federasiýasy (NRF).


Iş wagty: 17-2023-nji oktýabr