Kuwwatly ýa-da çydamly duýgur ekranlar

Kuwwatly duýgur ekran kiosk, sensor monitor, planşet we jübi telefonlary ekranymyzda agdyklyk edýärkä, Resistive duýgur ekran öçýärmi ýa-da ýitýärmi?Jogap elbetde Nook, tapawutly senagat adam interfeýsinde we köp sanly ylym ugurlarynda Resistive möhüm amallara gözegçilik edýär.Bu makalada, bazarda galmak üçin kuwwatly duýgur ekranyň we garşylykly gymmatlyklaryň aýratynlyklaryny öwreneliň we olaryň arasynda saýlanyňyzda habarly karara gelmegiňiz üçin düşünjeler bereliň.

 

未 标题 -1

Tapawudy näme?

 

Göwrümli duýgur ekranlar:

 

Potensial duýgur ekranlar ýokary öndürijiligi we duýgurlygy sebäpli häzirki zaman enjamlarynda giňden ulanylýar.Barmak ýaly geçiriji obýekt ekrana degeninde elektrik togunyň üýtgemelerini ölçemek arkaly degmegi hasaba alýan geçiriji gatlagy ulanýarlar.Göwrümli duýgur ekranlar, ulanyjylara çümmük-ulaltmak we yhlas bilen süpürmek ýaly hereketleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän köpugurly mümkinçilikleri bilen tanalýar.Olar tekiz, ýokary takyk we takyk degmek tejribesini üpjün edýär.

 

Çydamly duýgur ekranlar:

 

Çydamly duýgur ekranlar, belli bir senagat, lukmançylyk we awtoulag goşundylarynda köplenç köne tehnologiýa.Kuwwatly duýgur ekranlardan tapawutlylykda, olar birnäçe gatlakdan ybarat, adatça inçe howa boşlugy bolan iki çeýe list.Ekrana ulanylýan basyş bu gatlaklaryň aragatnaşyk saklamagyna we duýgur jogap bermegine sebäp bolýar.Çydamly duýgur ekranlar girişlere az duýgur we takyk täsirleşmek üçin adatça stilus ýa-da dyrnak talap edýär.Köp elli hereketleri goldap bilmezler we kuwwatly duýgur ekranlar ýaly duýgur bolmazlar.

 

Nädip saýlamaly

 

Kuwwatly we garşylykly duýgur ekranlaryň arasynda karar berlende birnäçe faktor ýüze çykýar.Ine, göz öňünde tutulmaly käbir nokatlar:

 

1. Arza:Enjamyň niýetlenen ulanylmagy saýlawda möhüm rol oýnaýar.Göwrümli duýgur ekranlar, köp sanly we takyk giriş talap edilýän kassa sanawy, öz-özüne hyzmat terminal enjamlary ýaly täjirçilik displeýleri üçin iň amatly saýlawdyr.Çydamly duýgur ekranlar, ellik ýa-da stilus ulanmak zerur bolan önümçilik ýa-da lukmançylyk enjamlary ýaly programmalar üçin has laýykdyr.

 

2. Duýgurlyk:Potensial duýgur ekranlar has ýokary duýgurlygy üpjün edýär, netijede has täsirli we takyk degmek tejribesini döredýär.Takyk giriş we rahat nawigasiýa zerur bolsa, kuwwatly duýgur ekranlar ileri tutulýar.

 

3. Daşky gurşaw: Potensial ekran daşky gurşawyň temperaturasynyň, çyglylygynyň, elektrik meýdanynyň üýtgemegine we nädogry işlemegine sebäp bolup biljek beýleki faktorlara aňsat täsir edýär.Çydamly ekrana tozan, suw buglary we ýag täsir etmek aňsat däl, pes ýa-da has ýokary temperatura gurşawynda ulanylyp bilner, agyr şertlere uýgunlaşyp biler.

 

4. Çydamlylygy:Çydamly duýgur ekranlar, çyzmaga çydamly ýokarky gatlaklar bilen ortaça çydamly, ýöne aşa güýçlere az çydamly bolup biler we ýygy-ýygydan çalşylmagyny talap edip biler.Beýleki tarapdan, sygymly duýgur ekranlar, çyzylmalara we fiziki täsire çydamly gaty aýna ýüzüniň kömegi bilen has ygtybarlydyr.

 

5. Bahasy: Çydamly duýgur ekranlar, öndürmek üçin has arzan, bu bolsa býudjetden habardar çözgütler üçin amatly saýlaw bolýar.Ösen tehnologiýalary we ýokary öndürijiligi bilen kuwwatly duýgur ekranlar köplenç has ýokary çykdajylar bilen baglanyşyklydyr.

 

 

 

At, kuwwatly ýa-da garşylykly duýgur ekranyň iki çözgüdi bilen ökde sensorly ekran monitorlary öndürijisidir, ähli talaplaryňyzy kanagatlandyryp bileris, ýöriteleşdirilen dizaýn we önümler bilen üpjün edip bileris.


Iş wagty: Sentýabr-06-2023