Kiosk ýa-da programma.

Duýgur ekran Kiosk ýa-da programma.?

 

Köşkleriň öz-özüne hyzmat etmegi weinteraktiw belgiindi täzelik däl, aslynda bir ýa-da ikisinden has köp kiosk ýerleşdirmek tendensiýasyny gördük.Birnäçe kiosk akymyňyza hyzmat etmek üçin ýeterlik däl bolsa, bir wariant bar, dowam etmek üçin has köp kiosk ulanmalymy ýa-da müşderiniň jübi telefon interfeýsine geçirmelimi?GeliňAtgözler, fondlar, wagtlar, goşmaça peýdalar, ulanyşlar baradaky kararlary seljereris ... kararlaryňyzyň giň ädimlerinden öň her tarapdan jikme-jiklik hödürlemegi umyt edýäris.

 

 

Ilki bilen, bir ýa-da birnäçe öz-özüňe hyzmat ediş kiosklaryny ýerleşdirmegiň ilkinji miwesini dadyp görendigiňizi gutlamalydyrys, üstesine-de, has köp kiosk gözlemek ýa-da programma üpjünçiligini giňeltmek üçin çatrykda.

kiosk ýa-da programma

Wagty:

• Elbetde, kiosk hyzmatdaşyňyzyň kömegi bilen öňki ýa-da işleýän kiosk dizaýnyny göçürmekden has köp wagt talap edýändigi äşgärdir, kiosk hyzmatdaşyňyzyň eltip bermegine ýa-da öndürilmegine we kioskyna baglylykda birnäçe hepde iş bolar. Özi.
• Jübi programmasyny işläp düzmek we işe girizmek, programma üpjünçiliginiň çylşyrymlylygyna, ösüş çeşmeleriniň elýeterliligine we synag we arassalama proseslerine baglylykda ep-esli wagt alyp biler.Google Play we Apple Store-da işlemäge rugsat almagy ýatdan çykarman, doly işleýän we adaty dizaýn programmasyny döretmek we işe girizmek üçin birnäçe aýdan bir ýyla çenli wagt gerek bolup biler.

Bahasy:

Jübi programma üpjünçiliginiň çözgüdini işläp düzmek, öňdäki ösüş çykdajylaryny, dowamly tehniki hyzmat çykdajylaryny, potensial integrasiýa çykdajylaryny we programmany mahabatlandyrmak üçin marketing çykdajylaryny öz içine alýar.Programma üpjünçiligini öndürýän kompaniýadan işläp düzüjileri işe almak ýa-da ösüşi autsorsing etmek üçin maýa goýumlaryny talap edip biler, ösüş we iş döwründe iki çeşme hem gymmat we yzygiderli bolup biler.

Bar bolan we geljegi uly çeşmelerden goşmaça kiosklary satyn almak we oturtmak üçin çykdajylar, enjamyň özi, programma üpjünçiligi ygtyýarnamasy we zerur infrastruktura düzedişlerini öz içine alýar.Başlangyç çykdajylar bar bolsa, bar bolan tehniki hyzmat çykdajylary çylşyrymly ykjam programma üpjünçiligi çözgüdi bilen deňeşdirilende has pes bolup biler.

 

Iş üçin goşmaça peýdalar:

• Jübi telefonynyň programma üpjünçiligi, öz smartfonlaryny öz-özüne hyzmat etmek ýa-da başga bir zat üçin ulanmagy halaýan müşderilere amatlylygy we çeýeligi üpjün edip biler.Goşmaça fiziki kiosklary talap etmezden ajaýyp potensial ulalmaga mümkinçilik berýär.gaty gowy görünýär: Jübi programmalary maksatly marketing, maglumat ýygnamak we şahsylaşdyrylan tejribe üçin mümkinçilikler döredýär.
• Has köp kiosk gurmak: Fiziki kiosklar mahabat ýa-da sanly bellik bolup, myhmanlary özüne çekip we müşderiniň umumy tejribesini ýokarlandyryp biler.

 

Ulanyjy-dostluk:

• Öňdebaryjy LCD we interaktiw kömegi bilenduýgur ekranlar, “Kiosks”, aňsat nawigasiýa üçin duýgur ekranlar we uly düwmeler bilen işlenip düzülen gönüden-göni ulanyjy interfeýsini üpjün edip biler.Bu ýönekeýlik, smartfonlary ulanmak bilen has tanyş bolmadyk garry adamlara we ýaş çagalara has elýeterli edip biler, bu peýdasy kiosklaryň indi hökmany bir zatdygynyň sebäbirestoranlary üçinwe jemgyýetiň ähli toparlary bilen ýüzbe-ýüz bolýan hassahanalar.
• Jübi programmalary ulanyjylara amatly bolar ýaly döredilip bilinýän hem bolsa, ulanyjylardan dürli ekranlarda gezmegi we kiçi duýgur nyşanlar bilen täsirleşmegi talap edip biler, bu bolsa mobil ýa-da hatda rahat däl bolmagy mümkin käbir uly ýaşly ýa-da ýaş çagalar üçin kynçylyk döredip biler. ýok, eger olar möhüm müşderileriňiz bolsa, programma üpjünçiligini ösdürmek diňe bölekleýin müşderilere hyzmat etmegiň alternatiwasy bolup biler.

Amatlylyk:

• Kiosklar hyzmat etmek, hiç zat göçürip almak ýa-da gurmak üçin derrew girişi teklip edýär.Programmany göçürip almak ýa-da programma üpjünçiligini täzelemek bilen baglanyşykly islendik päsgelçilikleri azaldyp, saýtda aňsat bolýar.
• Jübi programmalary ulanyjylardan göçürip almagy we gurmagy talap edýär.Çalt 5G ýa-da WiFi ulanýandygymyzdan başga-da, bu goşmaça ädim derrew girmegi makul bilýän ýa-da ammar ýerini ulanmak ýa-da enjamlarynda näbelli programma üpjünçiligini ulanmak islemeýän käbir adamlary saklap biler.

Otaglar we giňişlik

• Goşmaça kiosklary oturtmak, jaýyňyzda fiziki ýer bölüp bermegi talap edýär.Köşkleriň ululygyna we dizaýnyna baglylykda, ýerleriňizdäki pol giňişligini, elýeterliligi we ýerleşiş pikirlerini göz öňünde tutmaly bolarsyňyz.Çäkli ýeriňiz bar bolsa ýa-da kiosklary gurmak, bar bolan amallaryňyzyň akymyny bozup bilýän bolsa, bu çäklendirme bolup biler.
• Jübi programma üpjünçiligi jaýyňyzda fiziki ýer talap etmeýär.Ulanyjylar goşmaça enjam gurnamalaryna bolan zerurlygy aradan aýyryp, öz ykjam enjamlary arkaly girip bilerler.

Has göze görünýän deňeşdirme bilen kömek etmek üçin, has çalt gözden geçirmek we deňeşdirmek üçin diagramma.

 

Deňeşdirmegiň faktorlary

Has köp kiosk gurmak

Jübi programma üpjünçiligini ösdürmek

Bahasy

★★★★★
Başlangyç enjam we programma üpjünçiliginiň çykdajylaryny çäklendirmek;dowam edýän tehniki çykdajylary peseldip biler

★★★ ☆☆
Öňdäki ösüş çykdajylary;dowam edýän tehniki hyzmat we goldaw çykdajylary

Wagty

★★★★★
Goşmaça kiosklary gurmak we ýerleşdirmek üçin has gysga möhlet

★★ ☆☆☆
Uzak ösüş wagty talap edilýär

Elýeterlilik

★★★★ ☆
Ulanyjylara tanyş interfeýs;uly ýaşlylar we ýaş çagalar üçin amatly

★★ ☆☆☆
Jübi enjamlary we has kiçi sensor nyşanlary bilen tanyşlygy talap edip biler

Amatlylyk

★★★★ ☆
Derrew girmek, göçürip almak zerurlygy ýok;elmydama saýtda elýeterli bolup biler

★★ ☆☆☆
Ulanyjylardan programmany göçürip almagy we gurmagy talap edýär;köp ulanyjy üçin göçürip almak ýa-da garaşmak islemezlik bilen ýüzbe-ýüz bolup biler

Mahabat mümkinçilikleri

★★★ ☆☆
Mahabat ýa-da sanly bellik hökmünde çykyş edip biler

★★ ☆☆☆
Çäklendirilen mahabat mümkinçilikleri, ilkinji nobatda programma üpjünçiliginiň özüne gönükdirildi

Kosmos talaplary

★★ ☆☆☆
Has köp kiosk gurmak üçin fiziki giňişligi we ýerleşiş pikirlerini talap edýär

★★★★★
Fiziki ýer gerek däl;ulanyjylaryň öz ykjam enjamlary arkaly ulanylýar

 

Netije
Öz-özüňe hyzmat etmek we soňky onýyllykda sanly belliklerdäki tejribämize görä, fiziki kioskyň ösüşiniň başlangyç we indiki tapgyrynda 2-nji, hatda 3-nji ýa-da 5-nji kiosk goşmak maslahat berilýär.Bu iş bir günde müňlerçe müşderi bilen ýüzbe-ýüz bolanda ýa-da hyzmat edende, ykjam wersiýany giňeltmek, täze bir ýer almak we müşderiniň şahsy jübi telefonlaryny nyşana almak üçin amatly pursat däl.Müňlerçe hatda millionlarça platformalaryň göwrümi we göwrümi çäklendirilmez ýa-da diňe fiziki ýerleriňizde birnäçe kiosklar bilen egin-eşik bolmaz.

 

Geljegi uly duýgur ekran üpjün ediji hökmünde at, müňlerçe kiosk integratoryna dünýäde millionlarça myhmanlara hyzmat edýän ägirt kiosklary döretmäge kömek etdi.


Iş wagty: Iýul-07-2023