27inç duýgur ekran monitory H2716P

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

27 dýuým duýgur ekran

 

 

Inçe

&

Interaktiw

 

 

Planşet ýaly 27inch duýgur ekranly monitor bilen tanyşyň

Profiliň iň inçe bölegi hökmünde 8mm.

 

27inch, yzygiderli setirlerimiz tarapyndan goldanýan köpçülikleýin satuw üçin taýýar önümlerimizdir

Bu inçe we inçe we ýeňil agramly, super ölçegli planşet ýaly täsir.

Hemmesi interaktiw tejribäňiz üçin düzüldi.

 

 

27 dýuým duýgur ekranly monitor

 

PCAP sensokary duýgur duýgur ekran

Interaktiw tejribe.

 

 

Çyzyň we basyň, derrew reaksiýa

Çalt işlemek üçin kuwwatly 10 nokat duýgur ekran.

27 dýuým duýgur ekran monitory (4)

Ortaça gurşun wagty: 1 ~ 2 hepde

Bir ýyllyk kepillik we kepillik möhletini uzaltmak hyzmaty

Gaplamak: bir kartonda 2

MOQ: Bir bölümden

Kümüş çarçuwanyň dizaýny

Görüşiňizi artdyrmak üçin 27inç doly ekran.

 

Klassiki dizaýnyňyz üçin ullakan, Kümüş reňkli inçe reňkli çarçuwa.

Myhmanyňyz ululygyna göz ýetirdi we iň ýokary displeýinden lezzet almak üçin saklandy

we tükeniksiz mazmunyňyz

27 dýuým duýgur ekran monitory (3)

 

 

 

Stolda

 

VESA yzky gurnama stoluň ýokarky goldawy

Atly jübüt vesa gurnama iş stoly goldawyny hödürleýär

iş stoluňyz üçin

Stoldaky täze ýyldyzyňyz üçin ulanylýan inçe profil Aralyk tygşytlylygy henizem akylly.

iş stoly sensor ekrany
Wallmount duýgur ekrany

 

 

 

Diwarda

 

Diwara dakmak üçin VESA yzky gurnama

Atly iş bilen meşgullanmak üçin jübüt vesa montaj bracket goldawyny hödürleýär

Diwardaky täze görşüňiz üçin ulanylýan inçe profil.Aralyk tygşytlamak henizem akylly.

Inçe we owadan monitorlary taslamakda we ornaşdyrmakda ilkinji maksadymyz, müşderileriň kiosklaryny has özüne çekiji etmek we kiosk bilen totemiň daşky görnüşini ýokarlandyrmak, bu önümiň edýän zady.

Öňki ulanyjylar üçin arzanladylan baha we kompaniýanyňyzyň talaplaryna laýyklykda synagyňyz üçin köp sanly içerki nusga aksiýasy.

Ajaýyp netijä gelýäris.

Işli söwda ýerleriniň çalt depginlerine garşy durmak üçin döredilen VESA dag ululygyndaky bölek satuw ekrany, ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary öz içine alýar.Ygtybarly gurmak we çydamlylygy göz öňünde tutup, tapjak ygtybarlylygyňyzy üpjün edip, berk dur.

Bu inçe PCAP duýgur ekran, uly göwrümde merkezi sahna çykýar, çuňňur tejribe berýär, akja ýaly gyzyklanýar.VESA utgaşyklygy bilen gurnalyp, islenýän giňişlige laýyk gelýär, uýgunlaşdyrylan we köptaraply, ýeňillik bilen amatlylygy üpjün edýär.

Bölekleýin we täjirçilik gurşawy üçin amatly, bu ýerde özara täsir etmek möhümdir, sensor ekranymyz gülläp ösýär, üznüksiz birikmäge mümkinçilik berýär.Müşderileriňizi içgin duýgur dolandyryşlar bilen çekiň, hakykatdanam haýran galdyrýan çuňňur söwda tejribesini dörediň.

Uly göwrümi özüne çekýär, ýakynlara we uzaklara ünsi çekýär, Mazmunyňyzy parlak ýyldyz ýaly aýdyňlyk bilen görkezýär.Menýu gezmek, önümleri öwrenmek we başgalar, Bu duýgur ekran gatnaşygy güýçlendirýär, elbetde.

 

Işli söwda ýerleriniň isleglerine garamazdan, ýokary ulagly ýerleri öz içine alýan dowamly gurulýar.Ygtybarlylyk, onuň günsaýyn, ýerine ýetirilişine, şübhesiz.

Bölek satuw tejribäňizi ýokarlandyryň, “VESA Mount Large Size” ekrany, işiňizi güýçlendirmek, görünmeýän mümkinçilikleri açmak.Müşderileriňizi çekiň, oňyn täsir galdyrýan çydamly, aýratynlyklara baý çözgüt bilen dowamly täsir dörediň.

Bölek satuwyň geljegine ädim ätiň, ygtybarly duýgur ekranymyz bilen, müşderileriň özara gatnaşygyny güýçlendirip, buýsanç çeşmesine öwrüliň.Özünde saklaýan potensialyny, edip biljek täsirini öwreniň, VESA dagymyz Uly ölçegli duýgur ekran, ýerine ýetirmek üçin gymmatly saýlaw.

 

Fiziki aýratynlyklar

thr

Ultra inçe beden

tb (1)

Wilka we oýna

ico (1)

Nol bezel duýgur ekrany
kyku (1)

Gara, ak, kümüş, altyn

kyku (2)

Diwara gurlan sensor monitor

tyj

Çykyş

df (1)

Durnuk we çydamly

At, AUO-dan çydamly LED displeý paneli we Horsent duýgur ekran datçigi ýaly iň oňat we iň meşhur komponentleri ulanýar, subut edilen standart amallar we kepillendirilen hil laýyklygy bilen bilelikde, durnukly we çydamly duýgur ekran hödürleýäris.
df (2)

Uzak ömür

LED ömri we berk içerki we daşarky gurluş üçin 50,000 sagat ömri, hil meselesinden halas bolarsyňyz.
rt

Aňsat integrasiýa

Easyeňil we çalt kiosk gurmak üçin basgançakly bezeg, yzygiderli we çalt.

kyku

24/7

24/7 hyzmatyňyzda!

Önümiň spesifikasiýasy

GÖRNÜŞ

LCD paneliň ululygy

27 dýuým Inçe duýgur ekran monitory

Aspekt gatnaşygy

16:09

Yzky yşyk görnüşi

Yşyk-diodly yşyk

Pixel Pitch

0.3114mm x 0.3114mm

Işjeň meýdan

597.888 * 336.312mm

Iň oňat karar

1920 × 1080 @ 60 Hz

Jogap bermek wagty

14 MS

Reňk

16,7 million

Ightagtylyk

LCD paneli: 300 cd / m2

Kontrast gatnaşygy

1000: 1 (standart bahalar)

Burçy görmek (CR> 10)

Gorizontal: 178 ° (89 ° / 89 °)

Dik: 178 ° (89 ° / 89 °)

Wideo Giriş Formaty

RGB analog signal / sanly signal

Wideo giriş interfeýsi

VGA / HDMI

Giriş ýygylygy

Gorizontal: 30 ~ 82 Hz Dik: 50 ~ 75 Hz

TOUCH

Ekranyň görnüşine degiň

10 bal kapasitif duýgur ekran

Aýna gapak

Temperli aýna 2mm

Aç-açanlyk

87%

Gatylyk

7H

Interfeýs

USB2.0

Jogap bermek wagty

≤10 ms

Duýgur usuly

Barmak / kapasit ruçka

Ömrüňize degiň

, 00050,000,000

Çyzyklylyk

< 2%

Köp nokatly OS

Windows7 / 8/10 , Android

GEÇIRMEK

Serhet ölçegi

649.4mmx387.4mmx43.0mm

Gaplamagyň ululygy

Aýgytly bolmak

Agram

Tor: ippingük daşamagy kesgitlemek: Kesgitlemek

GURNAMAK

Gurnama

VESA 75mm * 100mm

Temperatura

Işleýiş: 0 ℃ -40 ℃ orage Saklama: -20 ℃ -60 ℃

Çyglylyk

Işleýiş: 20% -80%;Saklanylýan ýeri: 10% -90%

Operasiýa beýikligi

< 3000m

Güýç

Elektrik üpjünçiligi

Giriş : ACC220V ± 5%

Kuwwat sarp etmek

Maks : 30w;Uky : 3w;Off 2w
UMUMY

Kepillik

1 ýyl

Garnituralar

Set şnuru / adapter, USB ýa-da COM kabeli (islege görä);VGA kabeli we HDMI ýa-da DVI kabeli (islege bagly), ýaý (islege bagly)

Hususy dizaýn opsiýasy

xtb (4)

Gizlinlik süzgüji

xtb (5)

Temperli aýna

xtb (6)

Brightokary ýagtylyk

xtb (7)

Ightagtylyk awtomatiki sazlanýar

xtb (1)

Suw geçirmeýän

xtb (3)

tozan

xtb (8)

Glalpyldawuk

xtb (2)

Barmaga garşy çap

xtb (9)

Spiker

xtb (10)

Kamera

xtb (11)

Senagat çözgüdi

xtb (12)

Logotip çap etmek

xtb (13)

Duýgur paneliň dizaýny

xtb (14)

Stol ýokarky stend

Programma meýdany

tb (2)

Bank işi

tb (1)

Oýun

tb (3)

Senagat

tb (4)

Özbaşdak hyzmat terminaly

Garnituralar

Set şnury

Diwar dagy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň