32 dýuým Android Touch ekrany

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

XL akylly ekran

32 dýuým duýgur ekranly interaktiw belgi, super ýyldyz bolmak üçin ähli faktorlary öz içine alýar

gelýänler mazmuny şeýle hakyky duýarlar

 

VESA diwary uly android duýgur ekrany gurlanda, poroşok bilen örtülen polatdan ýasalan tekiz aýna

içinde RK 3288/3568 dört ýadroly Cortex-A17 prosessor bilen integrirlenen

4 Gb ýat + 32 Gb ammar

Köp wezipeli işlemek, ähli suratlaryňyzy we wideoňyzy çalt ýüklemek

çalt öz-özüne hyzmat + uly interaktiw belgi

Iň işli sahypaňyz üçin ýeterlik akylly

 

H3214P (2)

Özüne çekiji we ajaýyp

31.5 dýuýmlyk uly duýgur ekran monitory görnüşi Liriki displeý tejribesini getirýär

özüne çekiji we ajaýyp.

duýgur ekranly kompýuter, duýgur PCAP duýgur ekrany we ýagty ekrany bilen täsirini gowulandyrýar

 

H3214P (3)

Inçe we gämi şekilli

nol bezel duýgur ekrany

Uly sanly belgi agyr ýa-da uly bolmaly däl, Biz siziň iş sahypaňyzyň hemişe şeýle gymmatly we peýdalydygyna düşünýäris we baha berýäris,

Hatda 32 dýuým monitor diwary ýaly uly ekran üçin

Uly, ýöne şonda-da inçe, ýeňil agramly bolmak üçin onuň galyňlygyny dolandyrmak tejribeli

duýgur ekran

Hemmesi bir duýgur ekranly kompýuterde

Diwara dakylýan sensor ekranynyň mahabatlaryna degiň

 

Adaty telewizor ýa-da LCD ekran belgisini çalyşmak üçin at dizaýny 32inch

At, uly hekaýaňyzy janly we aýdyň edýär Müşderiler dükan we önümleri barada has köp bilmek üçin ekrany ulanmagy gowy görerler.

Müşderileriňizi geň galdyryp bilseňiz, näme üçin ortaça ýa-da adaty bölek satuw tejribesini çözmeli?

Horsentden ajaýyp interaktiw iş bilen?

Bölek satuw işleriňizi häzirki zaman 32inch Android bilen bilelikde täzeläň!

H3214P (4)

Bölek satuw bahasy baradaky pikirler:

LCD, sensor çözgütleri we hasaplaýyş boýunça 40+ hünärmeni goşmak bilen 100-den gowrak işgär bilen, bölekleýin we senagatdaky üýtgeşik zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin ýokary önümleri we çalt jogap beriş wagtlaryny hödürlemek bilen buýsanýarys.

Gymmat bahaly tejribe hyzmatlarymyz, işiňizi täze belentliklere çykarar.

Horsentde, bölek satuw pudagynyň ykdysady haýallaşma we zähmet çykdajylarynyň ýokarlanmagy bilen hemişe ösýändigine düşünýäris we aýratyn talaplaryňyza laýyk gelýän innowasion interaktiw çözgütleri hödürläp, egrilikden öňe geçmäge çalyşýarys.

Dükanda displeý gözleýän, interaktiw söwda tejribesini döredýän ýa-da amallaryňyzy tertipleşdirýän bolsaňyz, iň oňat çözgüt bar.

Fiziki aýratynlyklar

thr

Ultra inçe beden

tb (1)

Wilka we oýna

ico (1)

Re modeim sanjym
kyku (1)

Gara, ak, kümüş, altyn

kyku (2)

Diwara oturdyldy

tyj

Uly duýgur ekran öndürijiligi

df (1)

Durnuk we çydamly

At, AUO-dan çydamly LED displeý paneli we Horsent duýgur ekran datçigi ýaly iň oňat we iň meşhur komponentleri ulanýar, subut edilen standart amallar we kepillendirilen hil laýyklygy bilen bilelikde, durnukly we çydamly duýgur ekran hödürleýäris.
df (2)

Uzak ömür

LED ömri we berk içerki we daşarky gurluş üçin 30,000 ~ 50,000Sagat ömri, hil meselesinden halas bolarsyňyz.
rt

Aňsat integrasiýa

Easyeňil we çalt kiosk gurmak üçin basgançakly bezeg, yzygiderli we çalt.

kyku

24/7

24/7 hyzmatyňyzda!

Önümiň spesifikasiýasy

GÖRNÜŞ

Ölçegi

32 dýuým duýgur ekran

Aspekt gatnaşygy

16:09

Yzky yşyk görnüşi

Yşyk-diodly yşyk

Pixel Pitch

0.3637mm x 0.3637mm

Işjeň meýdan

698.40mm x 392,85mm

Iň oňat karar

1920 × 1080 @ 60 Hz

Jogap bermek wagty

8 MS

Reňk

16,7 million

Ightagtylyk

LCD paneli: 300 cd / m2

Kontrast gatnaşygy

1200: 1 (standart bahalar)

Burçy görmek (CR> 10)

Gorizontal: 178 ° (89 ° / 89 °)

Dik: 178 ° (89 ° / 89 °)

Wideo Giriş Formaty

RGB analog signal / sanly signal

Wideo giriş interfeýsi

VGA / DVI / HDMI

Giriş ýygylygy

Gorizontal: 30 ~ 82 Hz Dik: 50 ~ 75 Hz

TOUCH

Ekranyň görnüşine degiň

10 bal kapasitif duýgur ekran

Aýna gapak

3 mm

Aç-açanlyk

87%

Gatylyk

7H

Interfeýs

USB2.0

Jogap bermek wagty

≤10 ms

Duýgur usuly

Barmak / kapasit ruçka

Ömrüňize degiň

, 00050,000,000

Çyzyklylyk

< 2%

Köp nokatly OS

Windows7 / 8/10 , Android

 

   

Hususy dizaýn opsiýasy

xtb (4)

Gizlinlik süzgüji

xtb (5)

Temperli aýna

xtb (6)

Brightokary ýagtylyk

xtb (7)

Ightagtylyk awtomatiki sazlanýar

xtb (1)

Suw geçirmeýän

xtb (3)

tozan

xtb (8)

Glalpyldawuk

xtb (2)

Barmaga garşy çap

xtb (9)

Spiker

xtb (10)

Kamera

xtb (11)

Senagat çözgüdi

xtb (12)

Logotip çap etmek

xtb (13)

Duýgur paneli desig

xtb (14)

Stol ýokarky stend

Programma meýdany

tb (2)

Bank işi

tb (1)

Oýun

tb (3)

Senagat

tb (4)

Özbaşdak hyzmat terminaly

Garnituralar

Set şnury

Diwar dagy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň