24 dýuým PCAP Openframe duýgur ekran H2412P

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gatnaşyk üçin has giňişlik

 

 

Atyň islegini kanagatlandyrmak üçin 23.8 dýuým duýgur ekran hödürleýär

birneme has uly displeý talaby we has köp täsirleşmek üçin ýer

21.5 duýgur ekrandispleý bölek satuw pudagyny saýlamak we ösdürmek üçin gaty ortaça

Müşderiler we myhmanlar duýgur ekranyň üýtgeşik we azajyk bolmagyny isleýärler, ýöne kän däl

24inch PCAP Openframe duýgur ekran H2412P (16; 9) 1
H2412P (2)

8% has köp displeý

 

23.8 açyk çarçuwaly duýgur ekran

vitriniňiz üçin 8% has köp displeý hödürleýär

 

özara täsir etmek üçin has köp ýer,

8% -de 3 setir mazmun ýa-da bir setir nyşan bolup biler.

Şol bir wagtyň özünde-de şol bir ajaýyp görnüş, rahat degmek we ajaýyp tejribe.

Çydamly we ygtybarly

ekrany goramak üçin

bolup biljek köpçülikleýin hadysalardan,

3 mm temperaturaly aýna açyk çarçuwaly displeý hödürleýäris,

 

Adaty aýratynlyk hökmünde,

has köp töwekgelçilige çydam etmek we has çydamly etmek

Iň oňat we iň meşhur komponentleri ulanyň,

 

çydamly LED displeý paneli

AUO we Horsent duýgur ekran datçiginden,

subut edilen standart amallar bilen utgaşdy

 

we kepillendirilen hil laýyklygy,

Durnukly we çydamly duýgur ekrany hödürleýäris.

| 30,000 ~ 50,000 sagat

LED ömri üçin bir ömür

we berk içerki we daşarky gurluş

H2412P (3)

Kiosk gurmak üçin basgançakly bezel

 

Gurnamak aňsat, çalt we ýönekeý bolmaly.

Dizaýn bezegimiz, kiosk displeýini çalt gurmak we aňsat gurnamak üçin

Atly açyk çarçuwa gapdal dakmak, arka dakmak we vesa dakmak üçin dünýä inýär

Öňki gurnama üçin ýörite dizaýn hem goldanýar

H2412P (1)

Ortaça gurşun wagty: 1 ~ 2 hepde

Bir ýyllyk standart kepillik we kepillik möhleti hyzmaty

Gaplamak: bir kartonda 2

MOQ: Bir bölümden

 

At hakda: Biz ygtybarly we geljegi uly üpjün ediji, çydamly duýgur ekranlary hödürlemäge üns berýäris, henizem çykdajyly,

dünýäde 1 milliondan gowrak ýaýlym bilen.Köp ýyllap garşy çykýan önümimizden lezzet alarsyňyz.

24 dýuým duýgur ekranly monitor -

 

Önümimiziň her jikme-jigini görkezýän önüm

hakyky kamerada diňe surata düşürilýär

 

24 dýuým duýgur ekran monitory 2 -

 

 

40-dan gowrak hünärmeni öz içine alýan 100-den gowrak birinji derejeli işgärler topary bilen ajaýyp önümleri hödürlemäge we şahsy talaplaryňyzy ýerine ýetirmek üçin gyssagly jogap bermäge taýýardyrys.Üýtgeşik zerurlyklaryňyzy çalt we täsirli kanagatlandyrmak ukybymyza buýsanýarys.

Toparymyzyň goşmaça gymmatly tejribesi, bölek satuw işiňiziň ep-esli ýokarlanmagyny üpjün edip, adaty tekliplerden has ýokarydyr.Specializedöriteleşdirilen bilimlerimizi we başarnyklarymyzy ulanyp, işiňizi täze belentliklere çykarmagy maksat edinýäris.

Işleriňizi ösdürmek üçin aýratyn bölekleýin çözgütler, şahsy goldaw ýa-da innowasiýa pikirleri, size kömek etmek üçin geldik.Biziň maksadymyz, aýratyn maksatlaryňyza laýyk gelýän ýokary hilli önümleri bermekden ybarat.

Bölek satuw pudagynyň kynçylyklaryna we talaplaryna düşünýäris we toparymyz olary çözmek üçin gowy enjamlaşdyrylan.Biz bilen hyzmatdaşlyk edip, baý tejribe we üstünlikleriňize ygrarly hünärmenler toparyna girip bilersiňiz.

Size hyzmat etmek we bölek satuw işiňiziň ösmegine we gülläp ösmegine goşant goşmak mümkinçiligine sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Fiziki aýratynlyklar

ico (1)

Re modeim sanjym
ico (2)

Düşnüksiz öň tarapy
ico (3)

Şkaf bilen gurnalan hakyky kwartira
tyj

Çykyş

df (1)

Durnuk we çydamly

At, AUO-dan çydamly LED displeý paneli we Horsent duýgur ekran datçigi ýaly iň oňat we iň meşhur komponentleri ulanýar, subut edilen standart amallar we kepillendirilen hil laýyklygy bilen bilelikde, durnukly we çydamly duýgur ekran hödürleýäris.
df (2)

Önümiň uzak ömri

LED ömri we berk içerki we daşarky gurluş üçin 30,000 ~ 50,000Sagat ömri, hil meselesinden halas bolarsyňyz.
rt

Aňsat integrasiýa

Easyeňil we çalt kiosk gurmak üçin basgançakly bezeg, yzygiderli we çalt.
kyku

24/7

24/7 hyzmatyňyzda!

Önümiň spesifikasiýasy

GÖRNÜŞ

LCD paneliň ululygy

23,8 dýuým

Aspekt gatnaşygy

16:09

Yzky yşyk görnüşi

Yşyk-diodly yşyk

Pixel Pitch

0.2745mm x 0.2745mm

Işjeň meýdan

527.04mm x 296.46mm

Iň oňat karar

1920 × 1080 @ 60 Hz

Jogap bermek wagty

14 MS

Reňk

16,7 million

Ightagtylyk

LCD paneli: 250 cd / m2

Kontrast gatnaşygy

1000: 1 (standart bahalar)

Burçy görmek (CR> 10)

Gorizontal: 178 ° (89 ° / 89 °)

Dik: 178 ° (89 ° / 89 °)

Wideo Giriş Formaty

RGB analog signal / sanly signal

Wideo giriş interfeýsi

VGA / DVI / HDMI

Giriş ýygylygy

Gorizontal: 30 ~ 82 Hz Dik: 50 ~ 75 Hz

TOUCH

Ekranyň görnüşine degiň

10 bal kapasitif duýgur ekran

Aýna gapak

3 mm

Aç-açanlyk

87%

Gatylyk

7H

Interfeýs

USB2.0

Jogap bermek wagty

≤10 ms

Duýgur usuly

Barmak / kapasit ruçka

Ömrüňize degiň

, 00050,000,000

Çyzyklylyk

< 2%

Köp nokatly OS

Windows7 / 8/10 , Android

GEÇIRMEK

Serhet ölçegi

573.2mm × 345.1mm × 42.0mm

Gaplamagyň ululygy

Aýgytly bolmak

Agram

Tor: ippingük daşamagy kesgitlemek: Kesgitlemek

GURNAMAK

Gurnama

Gapdal gurnama ýaýy , VESA 75mm & 100mm

Temperatura

Işleýiş: 0 ℃ -40 ℃ orage Saklama: -20 ℃ -60 ℃

Çyglylyk

Işleýiş: 20% -80%;Saklanylýan ýeri: 10% -90%

Operasiýa beýikligi

< 3000m

Güýç

Elektrik üpjünçiligi

Giriş : DC 12V ± 5%

Kuwwat sarp etmek

Maks : 27w;Uky : 2w;: 1w

UMUMY

Kepillik

Bütin bölüm, LCD we sensor paneli üçin 3 ýyl 1 ýyl.

Garnituralar

Set şnuru / adapter, USB ýa-da COM kabeli (islege görä);VGA kabeli we HDMI ýa-da DVI kabeli (islege bagly), ýaý (islege bagly)

Surat çekmek

Hususy dizaýn opsiýasy

xtb (4)

Gizlinlik süzgüji

xtb (5)

Temperli aýna

xtb (6)

Brightokary ýagtylyk

xtb (7)

Ightagtylyk awtomatiki sazlanýar

xtb (1)

Suw geçirmeýän

xtb (3)

tozan

xtb (8)

Glalpyldawuk

xtb (2)

Barmaga garşy çap

xtb (9)

Spiker

xtb (10)

Kamera

xtb (11)

Senagat çözgüdi

xtb (12)

Logotip çap etmek

xtb (13)

Duýgur paneli desig

xtb (14)

Stol ýokarky stend

Programma meýdany

tb (2)

Bank işi

tb (1)

Oýun

tb (3)

Senagat

tb (4)

Özbaşdak hyzmat terminaly

Garnituralar

Set şnury

Gapdal dagy

Diwar dagy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň