Duýgur ekran monitory 32 dýuým

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Duýgur ekranyň we owadan monitoryň integrasiýasy

XL interaktiw wizuallar

Diwar sany we gutarnykly gurnama üçin 32 dýuýmlyk duýgur ekran

H3214P (2)

32 dýuýmlyk diwar gurnama duýgur ekran monitorymyzyň işe girizilendigini habar bermekden hoşal!

Bu güýçli we köptaraply displeýkärhanalar üçin ajaýyp çözgüt, mekdepler, hassahanalar,

prezentasiýa, okuw, hyzmatdaşlyk we başgalar üçin uly, interaktiw displeý zerur beýleki guramalar.

32 dýuým diwar gurnama duýgur ekran monitorymyzda islendik bezegi doldurjak ýumşak we döwrebap dizaýn bar,

çydamly gurluşygy, gündelik ulanylyşyň berkligine garşy durmagyny üpjün edýär.

Güýçli duýgur ekran interfeýsi bilen, barmak degmegi bilen bölekleýin işiňizde aňsatlyk bilen gezip bilersiňiz,

diňleýjileriňiz bilen gatnaşygy we gatnaşygy aňsatlaşdyrýar.

Diňe elektron belgisi däl

Bu özüne çekiji we ajaýyp

Sahy görnüşli 31.5 dýuýmlyk uly duýgur ekran monitory adatdan daşary tejribe getirýär we mazmunyňyzy janly we işjeň saklaýar

düýbünden 22inçden has özüne çekiji we ajaýyp

Duýgur ekran monitory ajaýyp ekrany we duýgur duýgur ekrany arkaly tomaşaçylar bilen täsirleşmäge mümkinçilik berýär

Uly duýgur ekranly ekran kiosklary we diwara dakylýan duýgur ekran belgisi we interaktiw displeý üçin niýetlenendir

H3214P (3)

Inçe we gämi şekilli

Nol bezel duýgur ekrany

Agyr ýa-da uly duýgur ekran belgisine “ýok” diýmäň, Horsent iş otagyňyzyň şeýle gymmatly we peýdalydygyna düşüniň we baha beriň,

Hatda 32 dýuým monitoryň diwaryny uly ekran görkezmek üçin

Uly, ýöne şonda-da inçe, ýeňil agramly etmek üçin duýgur paneliň, displeýiň we anakartyň galyňlygyny dolandyrmak üçin tejribeli

duýgur ekran

Ortaça gurşun wagty: 2-3 hepde

Bir ýyllyk standart kepillik we kepillik möhleti hyzmaty

 

MOQ: Bir bölümden

H3214P (4)

Tanyşdyryşlar, wideo konferensiýalar, okuw ýa-da beýleki bilelikdäki çäreler üçin ulanýarsyňyzmy, 32 dýuým diwara berkidilen duýgur ekran monitorymyz, gatnaşygy we özara gatnaşygy üçin iň esasy guraldyr.Uly göwrümi we ösen aýratynlyklary bilen diňleýjileriň ünsüni çekmäge we prezentasiýaňyzda ýa-da işiňizde olary dowam etdirmäge kömek eder.

Atda, müşderilerimize tehnologiýanyň iň täze we iň beýikleri bilen üpjün etmegi maksat edinýäris,

32 dýuým diwara dakylýan duýgur ekranly monitorymyz hem muňa degişli däldir.Bu kärhanalar, mekdepler, hassahanalar üçin iň oňat çözgüt,

güýçli we köp taraply uly, interaktiw displeýe mätäç beýleki guramalar.

Onda näme üçin garaşmaly?Tanyşdyryş ýa-da okuw tejribäňizi şu gün 32 dýuým diwara berkidilen duýgur ekranly monitorymyz bilen täzeläň!

Fiziki aýratynlyklar

thr

Ultra inçe beden

tb (1)

Wilka we oýna

ico (1)

Re modeim sanjym
kyku (1)

Gara, ak, kümüş, altyn

kyku (2)

Diwara oturdyldy

tyj

Uly duýgur ekran öndürijiligi

df (1)

Durnuk we çydamly

Horsent, AUO-dan çydamly LED displeý paneli we Horsent duýgur ekran datçigi we markaly CPU, RAM & ROM ýaly subut edilen standart amallar we kepillendirilen hil laýyklygy ýaly iň oňat we meşhur komponentleri ulanýar, size durnukly we çydamly duýgur ekran belgisini hödürleýäris.
df (2)

Uzak ömür

LED ömri we berk içerki we daşarky gurluş üçin 30,000 ~ 50,000Sagat ömri, hil meselesinden halas bolarsyňyz.
thr

Ykjam integrasiýa

Ekranyň monitory, çalt we ýönekeý

kyku

24/7

24/7 hyzmatyňyzda!

Önümiň spesifikasiýasy

GÖRNÜŞ

Ölçegi

32 dýuým duýgur ekran monitory

Aspekt gatnaşygy

16:09

Yzky yşyk görnüşi

Yşyk-diodly yşyk

Pixel Pitch

0.3637mm x 0.3637mm

Işjeň meýdan

698.40mm x 392,85mm

Iň oňat karar

1920 × 1080 @ 60 Hz

Jogap bermek wagty

8 MS

Reňk

16,7 million

Ightagtylyk

LCD paneli: 300 cd / m2

Kontrast gatnaşygy

1200: 1 (standart bahalar)

Burçy görmek (CR> 10)

Gorizontal: 178 ° (89 ° / 89 °)

Dik: 178 ° (89 ° / 89 °)

Wideo Giriş Formaty

RGB analog signal / sanly signal

Wideo giriş interfeýsi

VGA / DVI / HDMI

Giriş ýygylygy

Gorizontal: 30 ~ 82 Hz Dik: 50 ~ 75 Hz

TOUCH

Ekranyň görnüşine degiň

10 bal kapasitif duýgur ekran

Aýna gapak

3 mm

Aç-açanlyk

87%

Gatylyk

7H

Interfeýs

USB2.0

Jogap bermek wagty

≤10 ms

Duýgur usuly

Barmak / kapasit ruçka

Ömrüňize degiň

, 00050,000,000

Çyzyklylyk

< 2%

Köp nokatly OS

Windows7 / 8/10 , Android

GEÇIRMEK

Serhet ölçegi

750.1mm x 444,7mm x 49mm

Gaplamagyň ululygy

Aýgytly bolmak

Agram

Tor: ippingük daşamagy kesgitlemek: Kesgitlemek

GURNAMAK

Gurnama

VESA 200mm

Temperatura

Işleýiş: 0 ℃ -40 ℃ orage Saklama: -20 ℃ -60 ℃

Çyglylyk

Işleýiş: 20% -80%;Saklanylýan ýeri: 10% -90%

Operasiýa beýikligi

< 3000m

 

Anakart

 

RK 3288 32 bitli ARM Cortex-A17 dört ýadroly prosessor

2G ýat, 32GB SSD ammary

Hususy dizaýn opsiýasy

xtb (4)

Gizlinlik süzgüji

xtb (5)

Temperli aýna

xtb (6)

Brightokary ýagtylyk

xtb (7)

Ightagtylyk awtomatiki sazlanýar

xtb (1)

Suw geçirmeýän

xtb (3)

tozan

xtb (8)

Glalpyldawuk

xtb (2)

Barmaga garşy çap

xtb (9)

Spiker

xtb (10)

Kamera

xtb (11)

Senagat çözgüdi

xtb (12)

Logotip çap etmek

xtb (13)

Duýgur paneli desig

xtb (14)

Stol ýokarky stend

Programma meýdany

tb (2)

Bank işi

tb (1)

Oýun

tb (3)

Senagat

tb (4)

Özbaşdak hyzmat terminaly

Garnituralar

Set şnury

Diwar dagy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň