ýalpyldawuk duýgur ekran monitory

Gysga düşündiriş:

Glalpyldawuk duýgur ekran monitory

Açyk we ýarym açyk programma üçin, okamak we aňsatlyk bilen interaktiwleşmek üçin Horsent ýalpyldawuk duýgur ekran.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Glalpyldawuk duýgur ekran

Monitoryňyzdaky ýalpyldawuklykdan dynmak?

 

Thegarynja iglare duýgur ekran

Gün şöhlesiniň okalmagy üçin ýasaldy

ekranyň ýüzünde görüp boljak ýalpyldawuklygy we şöhlelenmäni azaltmak.Bu duýgur ekran aýnasynyň himiki bejergisini ulanmak arkaly gazanylýar.

 

Az pikirlenmek

Gündiziň aladasy az

Kompýuteriň ekranynyň öňünde uzak wagtlap işleseňiz, ylaýta-da ýagtylyk gaty güýçli bolsa, ýalpyldawuk gözüňizi syzdyryp biler we hatda kelleagyry döredip biler.

Şeýle-de bolsa, ýalpyldawuk garşy monitoryňyz bar bolsa, kömek edip bilersiňiz.

Glalpyldawuk ýa-da şöhlelendirme garşy aýna açyk programmalar ýa-da penjire ýüzleri üçin niýetlenendir, şonuň üçin ekranyň mazmunyny okap bilersiňiz we günüň aşagyndaky tekiz ekrandan lezzet alyp bilersiňiz.

Esasanam ýagty ýa-da açyk gurşawda enjamlary ulananyňyzda has lezzetli we amatly ulanyjy tejribesini üpjün etmek.

 

rtGün şöhlesi okalýan we gözüňize ýakymly

 

Tropiki gün üçin amatly (2)  Açyk ýa-da ýarym açyk

 

tyj (2)   24/7 hyzmatyňyzda

ýokary ýagtylyk duýgur ekran

Açyk ýa-da ýarym açyk duýgur ekran

Açyk çarçuwada we ýapyk çarçuwada 15 ~ 55 dýuým

“Horsent”, 21.5inch, 32inch we 43inch ýaly ýalpyldawuk duýgur ekran monitorlary üçin ähli ululygy hödürleýär

Içerki ýa-da aýratyn sanly belgiňiz üçin Openframe-de we ýapyk çarçuwaly programmada

 

Himiki arassalama tehnologiýasy

Atyň ýalpyldawuk duýgur ekrany ýasalýarHimiki arassalaýjy aýna.

Şonuň üçin sensor paneli bejerilýär we oturdylýar.

Anti çyzmak üçin H8 galyňlygy

 

Özbaşdak hyzmat açyk meýdana geçýär

Adaty aýna duýgur ekrany daşarda goýsaňyz, aýna meňzeş şöhlelenme sebäpli müşderiňiziň şol enjamda okamagy ýa-da öz-özüne hyzmat etmegi mümkin däl

Indi okamak we az şöhlelendirmek üçin açyk kiosk ekran ekranynda gurnamak üçin “Horsent glare” duýgur ekrany gerek bolar

 

Reňk geçirişiniň deňagramlylygy

Gaty dumanly bolmagyň ýerine, ýeňil geçirijini ýitirersiňiz we ekrany okamak hem kynlaşar, Horsent ony gaty gowy deňleşdirdi, şonuň üçin aç-açan ekrana eýe bolarsyňyz.

IP 65 suw geçirmeýän sensor ekrany

Açyk meýdanda ýagyş aladalary?Rainagyş gelende hiç kim kioskyňyzy göçürmek islemeýär

Atly IP 65 duýgur ekran + ýalpyldawuk, ýagyşly günlerde-de rahat işlemek üçin sizi howpsuz saklaň

 

1000 nit ýokary ýagtylyk duýgur ekran monitory

mazmunyňyz köp bolsa ýa-da ulanyjy üçin birnäçe söz okamagyňyzy haýyş etseňiz

Atly bolmagy maslahat berýär1000 nit ýokary ýagtylyk duýgur ekran monitory

Antiglare duýgur ekran: Gün şöhlesiniň okalmagy üçin ýasaldy

 

Elektron enjamlary ulanmak gündelik durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.Iş, güýmenje ýa-da aragatnaşyk üçin bolsun, kompýuter monitorlary, smartfonlar we planşetler ýaly ekranlara köp bil baglaýarys.Şeýle-de bolsa, ýagty ýa-da açyk gurşawda uzak wagtlap ekran wagty ýalpyldawuk we şöhlelenmeler sebäpli kyn bolup biler.Antiglare duýgur ekran girýär.

 

Parlaklyga we oýlanmaga düşünmek

Glalpyldawuk, ýagtylygyň aşa ýagtylygyny ýa-da ýagtylygyň şöhlelenmegini aňladýar, oňaýsyzlyga we görüş dartgynlylygyna sebäp bolýar.Uzak wagtlap kompýuteriň ekranynda işläniňizde, ylaýta-da güýçli yşykly şertlerde ýalpyldawuk gözüňizi syzdyryp biler we hatda kelle agyrylaryna sebäp bolup biler.Beýleki bir tarapdan, şöhlelenme ýagtylygyň üstünden gaçyp, görünmegine päsgel berýän we ekrany okamagy kynlaşdyrýan mahaly ýüze çykýar.

Çözgüdi: Antiglare duýgur ekran

Antiglare duýgur ekran, ýalpyldawuk we açyk ýa-da açyk şertlerde şöhlelendirmek kynçylyklaryna garşy göreşmek üçin ýörite döredildi.Duýgur ekran aýnasynyň ýüzüne ulanylýan himiki bejergini, görüp boljak şöhle we şöhlelenmäni azaldýar.Bu bejergisi gün şöhlesiniň okalmagyny gowulandyrýar we has lezzetli we amatly ulanyjy tejribesini üpjün edýär.

 

Glalpyldawuklygyň göz saglygyna täsiri

Kompýuteriň ekranlaryndan ýalpyldawuk göz saglygyna zyýanly täsir edip biler.Gözüň dartylmagyna, ýadawlyga we guraklyga sebäp bolup, oňaýsyzlyga we öndürijiligiň peselmegine sebäp bolup biler.Agyr ýagdaýlarda uzak wagtlap şöhle saçmak gözüň has çynlakaý ýagdaýyna kömek edip biler.

Antiglare duýgur ekrany nähili kömek edýär

Antiglara garşy bejergini goşmak bilen, duýgur ekran şöhlelenmeleri azaltmakda we ýalpyldawuklygy azaltmakda ýokary täsir edýär.Bu aýratynlyk, enjamyňyzy gözüňizi gysmazdan uzak wagtlap işläp ýa-da ulanyp biljekdigiňizi üpjün edýär.Antiglare monitor bilen, ýagty gün şöhlesinde-de aýdyň we rahat tomaşa etmekden lezzet alyp bilersiňiz.

Günüň aşagyndaky ýumşak duýgur ekrandan lezzet almak

Antiglare duýgur ekranyň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, hatda göni gün şöhlesiniň aşagynda-da duýgur ekranyň işleýşini saklamak ukybydyr.Aýna ýüzüne ulanylýan bejergi, daşarky ýagtylyk çeşmeleriniň döredýän päsgelçiligini azaldýar we enjamyňyz bilen zähmet çekmäge mümkinçilik berýär.Aýlaýan, kakýan ýa-da süpürýän bolsaňyzam, antiglare duýgur ekran ulanyjy tejribesini üpjün edýär.

 

 

Sorag-jogap

S: Antiglare duýgur ekrany içerde hem ulanyp bilerinmi?

Hawa, düýbünden!Antiglare duýgur ekran açyk we açyk ýagty gurşaw üçin ýörite döredilen hem bolsa, ony içerde hem ulanyp bolýar.Onuň ýalpyldawuklygy peseldýän aýratynlyklary, ýagtylandyrylan ýapyk ýerlerde-de has amatly tomaşa tejribesini üpjün edip biler.

S: Antiglara garşy bejergi ekranyň aýdyňlygyna täsir edermi?

, Ok, antiglara garşy bejergisi ekranyň aýdyňlygyna zyýan bermeýär.Sensörite ekranly aýna bilen örtülendir, şekiliň hilini ýa-da ýitiligini pida etmezden ýalpyldawuklygy we şöhlelenmäni azaltmak üçin işlenip düzülendir.Antiglare duýgur ekran bilen açyk we düşnükli displeýden lezzet alyp bilersiňiz.

S: Antiglare duýgur ekrany adaty ekran ýaly arassalap bilerinmi?

Hawa, antiglare duýgur ekrany adaty ekran üçin ulanjak usullaryňyzy ulanyp arassalap bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, antiglara garşy bejerginiň uzak ömrüni üpjün etmek üçin arassalamak we tehniki hyzmat etmek boýunça görkezmelerimizi ýerine ýetirmek maslahat berilýär.

S: Antiglare duýgur ekranlar adaty duýgur ekranlardan has gymmatmy?

Antiglare duýgur ekranyň bahasy belli enjama baglylykda üýtgäp biler.At dürli modellerden ortaça 10 ~ 20 plyus hödürleýär.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň