Touchörite duýgur ekran

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

OEM / ODM duýgur ekran hyzmaty, pikiriňiz bilen, işiňizi aňsatlaşdyryň!
Garaşýanlaryňyzyň her bir bogunyny gaýtalaň.

Duýgur ekranyň her elementi siziň üçin ýörite düzülendir.

Düşünjeden önümçilik, materiallaşdyrmak, dizaýn etmek, döredijiligimiz, garaşýanlaryňyzyň her bir bogunyny gaýtalaýar.

bf

Ajaýyp ODM we Custom Design Touch ekrany

Doly dizaýn hyzmatyny hödürleýäris, duýgur ekranyň islendik bölegini hatda aýna bejergisi, film, LCD çözgüdi, ýagtylygy, çarçuwasy, bezegi, möhürlemegi, konfigurasiýasy, örtügi…

dfbbf

Pikiriňizi önüme nädip öwürmeli?
Horsent, kompaniýa döredileninden bäri OEM duýgur ekranynda işleýär.

Güýçli R&D toparymyzyň kömegi bilen ODE / OEM müşderileri üçin bir nokatly hyzmatlary hödürleýäris.

Şeýle hem, kuwwatly duýgur ekran meýdanlarynda käbir öňdebaryjy atlaryň gadyrly hyzmatdaşydygymyza buýsanýarys.

Müşderilerimize OEM / ODM prosesine düşünmäge kömek etmek üçin esasy etaplary beýan etdik:

trh

Zawodymyz we toparymyz

rth

ODM / OEM Duýgur ekran Ekranyň peýdalary

ku

Aýratyn dizaýn

hrt (3)

Material özleşdirmek

ico (3)

Bazara isleg

tb (2)

Çykdajylary optimizasiýa

rht

Müşderi tejribesini ýokarlandyrmak

Çykyş

rt

Baý ODM / OEM tejribesi

Baý ODM / OEM tejribämizden peýdalanyp bilersiňiz. Biz bir gezeklik ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýäris we müşderimiz üçin çydamly we durnukly döretmek üçin hiç wagt durmaň.
mgh

Güýçli zawod

“Horsent” 22,000 inedördül metr zawod bilen enjamlaşdyrylan: garaşsyz arassa otagly ýyllyk kuwwatlylygy 220,000, şeýle hem kiosk öndürmek üçin enjam bar.
ico (2)

Daş görnüşi dizaýny

Dyzyňyzy we pikiriňizi amala aşyryň. Islän wagtyňyz öz önümiňizi öndüriň.
tb (4)

Dizaýna degiň we görkeziň

Touch panel dizaýnyny we interaktiw displeý üçin LCD panel saýlamasyny goldaýarys
mghm

Zyýanly gurşaw üçin

Senagat çözgüdi + Temperli aýna + brightokary ýagtylyk + ightagtylyk awto sazlamak + Suw geçirmeýän.
Şu

Açyk we gün şöhlesiniň okalmagy

Senagat çözgüdi + brightokary ýagtylyk + ightagtylyk awtomatik sazlamak + Suw geçirmeýän + ýalpyldawuk + tozan.
gözegçi (1)

Film we bejermek

Barmaga garşy çap, gizlinlik filmi, Mikroblara garşy.
gözegçi (2)

Garnituralar we bölekler

Kamera, gürleýji Gurmak, durmak we goldamak üçin uzakdan..etc
gözegçi (3)

Interfeýs we wilka

Portshli portlar, elektrik çeşmesi, kabel, sim we wilkalar üçin mümkindir.
gözegçi (4)

Marka

ekranda logotip markasy, gaplamak, ekran fleş..etc

Hususy dizaýn opsiýasy

ico (2)

Daş görnüşi dizaýny

tb (4)

Dizaýna degiň we görkeziň

mghm

Çydamlylyk dizaýny güýçlendirýär

Şu

Açyk we Gün şöhlesiniň okalmagy dizaýny

hrt (1)

Ekran film dizaýny

rth (3)

Mikroblara garşy dizaýn

ico (1)

Funksiýa dizaýny

gözegçi (4)

Logotip Düzeltmek

gözegçi (2)

Garnituralary özleşdirmek

gözegçi (3)

Interfeýs we wilka Düzeltmek

rohs

Şahadatnamany özleşdirmek

ým

Material özleşdirme


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň